Ciekawostki 

Rok 2017

Nowa organizacja podejmuje dzia?alno?? w zakresie ochrony patentowej tonerów laserowych

04.01.2017

nalot
nalot
nalot

Rok 2014

Samsung wspiera tonery reprodukowane i oryginalne poprzez zwalczanie nielegalnych zamienników tzw. 100% nowych z Chin, permanentnie preferowanych w zamówieniach publicznych

13.09.2014

Samsung ponownie pozywa sze?ciu NIEMIECKICH odsprzedawców o naruszenie patentów dotycz?cych tonerów

Dnia 21 lipca S?d Rejonowy w Monachium przychyli? si? do z?o?onego przez firm? Samsung wniosku o wydanie zakazów wobec sze?ciu odsprzedawców, w sprawie dotycz?cej sprzeda?y i dystrybucji nielegalnych zamienników tonerów, tj. nowo wytworzonych, nieobj?tych licencj?, nieoryginalnych tonerów.

Wy?ej wspomniane dzia?ania prawne podj?te przez Samsung w zwi?zku z podnoszonymi naruszeniami maj? na celu ochron? nie tylko praw w?asno?ci intelektualnej spó?ki, lecz tak?e praw i interesów klientów oraz firm produkuj?cych i sprzedaj?cych przyjazne dla ?rodowiska, regenerowane tonery.

Wspomniane powy?ej zakazy w sprawie b?d?cych przedmiotem sporu zamienników tonerów dotycz? drukarek o numerach serii CLP - 310 / CLX - 3170, CLP - 320 / CLX - 3180, CLP - 365 / CLX - 3305, Xpress M2825 / M4025 2875 oraz ProXpress / 4075th.

Wydane nakazy dotycz? naruszenia zastrze?enia nr 1 niemieckiej cz??ci przys?uguj?cego Samsungowi europejskiego patentu nr EP 2397914 B1.

Jak wiadomo, Samsung uzyska? w listopadzie ubieg?ego roku, równie? od I S?du Rejonowego w Monachium, orzeczenie zakazuj?ce siedmiu odsprzedawcom tonerów naruszania patentów dotycz?cych tonerów. Od orzeczenia tego odwo?a?y si? do tej pory cztery z powy?szych przedsi?biorstw, a mianowicie HQ cartridges (Seevetal), CMN PrintPool (Hamburg), Kolor Office Supplies (Großneuhausen) oraz North - Toner (Oststeinbek). Termin rozprawy, wyznaczony pierwotnie na dzie? 24 kwietnia, by? od tego czasu dwukrotnie przek?adany.

Ostrze?enie HP, Samsung, Canon, Lexmark, Minolta w stosunku do u?ytkowników tonerów i tuszy zamienników, 100% nowych, tzw. klonów

02.07.2014

HP wzmacnia walk? ze sprzedawcami nielegalnych kartrid?ów w Europie (dotyczy 100% nowych klonów)*

hp

http://www8.hp.com/de/de/hp-news/press-release.html?id=1567209# (Jan 24, 2014)

BestUse GmbH / Germany
• Sold inkjet cartridges which infringed HP patents and new-built cartridges as „remanufactured".
• German court confirmed HP claims and ordered BestUse to pay HP's legal cost and provide information to HP regarding its suppliers. ( other sanctions applied).

Wider patent enforcement in Poland against 8 brands
• Sold inkjet cartridges which infringed HP patents
• Settlement aggreement with 7 parties incl. owner company of ActiveJet
• It incl. destruction of inventory, compensating HP's legal costs
• Litigation continued with owner company of Blackpoint

Wytoczenie przez Canon w Europie powództw dotycz?cych nielegalnych tonerów (dotyczy 100% nowych klonów)*

canon

http://www.canon.com/news/2014/apr28e.html

http://www.canon.com/news/2014/may07e.html

Background
• On April 28 and May 7, 2014, Canon announced the filing of a patent infringement suit in the Netherlands against Aster Technology Holland B.V. and Seine Holland B.V..
• For importation, offer and sale of certain toner cartridges for use in various models of HP mono and color LaserJet printers.
• The infringement is related to Canon's European Patent (NL) number 2 087 407.

Damage compensation & injunctive relief
• Canon seeks injunctive relief and compensation for biz damage.

Wytoczenie przez Canon w USA powództw dotycz?cych nielegalnych tonerów (dotyczy 100% nowych klonów)*

canon

http://www.canon.com/news/2014/feb06e-2.html
http://www.canon.com/news/2014/may08e.html

Background
• On Jan 29, Feb 6 and May 8 2014,
Canon filed patent infringement complaints against 33 companies in the US.
• Claims are based on 9 different patents covering gear and drum toner cartridge components.
• Defendants incl. manufacturers of new-built compatible cartridges and their distributors/resellers
• Among the defendants are Ninestar, Seine, Print-Rite and Aster, leading manufacturers of new build compatible cartridges - also in EMEA.

Damage compensation & injunctive relief
• Canon seeks compensation and court orders to cease any further infringement.

Samsung wytacza powództwo firmom odsprzedaj?cym nowe tonery w Niemczech i Holandii (dotyczy 100% nowych klonów)*

Samsung takes action against new-build resellers in Germany
http://www.therecycler.com/posts/samsunq-takes-action-aqainst-new-build-reselers-in-qermany/
(The Recycler, Dec. 4, 2013)
httD://www.channelDartner.de/a/samsunq-qeht-qeqen-reseller-vor,2621786
(Channelpartner.de, Dec 4, 2013)
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/moeqliche-patentverletzunqen-samsunq-qeht-qeqen- anbieter-von-toneroatronen-vor/9168526.html
(Handelsblatt, Dec. 4, 2013)

Samsung wins part of case in Dutch lawsuit against toner dealers
http://www.therecycler.com/posts/samsunq-wins-part-of-case-in-dutch-lawsuit-aqainst-three-toner-dealers/
(The Recycler, Jan. 14, 2014)
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/4953250/2379248/samsunq-nederland-daaqt-4- dealers-voor-rechter.html
(Computable, Dec 17, 2013)

Porady HP dla klientów i sprzedawców (dotyczy 100% nowych klonów)*

• B?d? ?wiadom tego, kim jest twój kontrahent.
Dopilnuj, aby kupowane przez ciebie produkty pochodzi?y z wiarygodnego ?ród?a oraz posiada?y odpowiedni opis, oznakowanie i dokumentacj? (karty charakterystyki, oznaczenia CE, deklaracje zgodno?ci, itd.).

• ??daj legalnych produktów od dostawców nieb?d?cych OEM.
Upewnij si?, ?e kupowane przez ciebie produkty niepochodz?ce od OEM nie naruszaj? praw w?asno?ci intelektualnej oraz popro? o zabezpieczenie przed odpowiedzialno?ci? z tytu?u ewentualnego naruszenia tych praw – otrzymasz je od dobrych dostawców.
• Kieruj si? zdrowym rozs?dkiem – je?eli cena produktu jest wyj?tkowo niska, powinno to wzbudzi? twoje podejrzenia.
Korzystaj ze ?ród?a zaufanego, a nie najta?szego.
• Niewiedza, zw?aszcza w przypadku odsprzedaj?cego, nie chroni przed odpowiedzialno?ci? prawn?.
Zapoznaj si? z ryzykiem zwi?zanym z naruszeniem praw w?asno?ci intelektualnej, a je?eli opierasz si? na zapewnieniach dostawcy, zapewnij sobie odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem ewentualnych pozwów s?dowych.

Wi?cej informacji o klonach i nowych kartrid?ach,
patrz (dotyczy 100% nowych klonów)
*

• Clone Position Paper from SFIB in France,
Febr. 22, 2013, http://www.sfib.org/le-sfib-met-en-garde-contre-les-clones/
• Supplies under Scrutiny: Why Third-Party Supplies Vendors Face So Many Lawsuits and How You Can Avoid Them,
Actionable Intelligence, Sept. 10, 2013
http://www.action-intell.com/2013/09/10/supplies-under-scrutiny-why-third-party-supplies-
vendors-face-so-many-lawsuits-and-how-you-can-avoid-them/

• IDC Study Reveals Extensive Sales of New Built Compatible Toner Cartridges in EMEA,
July 12, 2013 and raises environmental concerns http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUK24220013
• ETIRA Guide to Clones,
ETIRA, April 2012, http://www.etira.org/posts/story-5/

Opcje dotycz?ce kartrid?ów (dotyczy 100% nowych klonów)
1. Kartrid?e oryginalne / autentyczne
• Wprowadzane s? na rynek przez producenta drukarek (OEM = producenta oryginalnego wyposa?enia) dla potrzeb jego w?asnych urz?dze?.
• HP sprzedaje wy??cznie nowo wyprodukowane (nowe) oryginalne / autentyczne kartrid?e HP.
2. Nowe / nowo wyprodukowane zamienniki
• Nieb?d?ce przedmiotem ponownego wykorzystania, lecz nowo wyprodukowane nieautentyczne kartrid?e wykonane przez osob? trzeci? bez pozwolenia ze strony OEM / producenta drukarek.
• Naruszaj?ce prawa w?asno?ci intelektualnej, nowe zamienniki okre?la si? czasami mianem „klonów".
3. Kartrid?e ponownie nape?nione
• W wi?kszo?ci przypadków – ponownie wykorzystane oryginalny kartrid?e, które zosta?y nape?nione niepochodz?cym od OEM / nieoryginalnym wk?adem laserowym lub atramentem.
• Brak wymiany / odnowienia komponentów.
• Nowe zamienniki bardzo rzadko podlegaj? ponownemu nape?nieniu.
4. Kartrid?e zregenerowane
• W wi?kszo?ci przypadków – ponownie wykorzystane oryginalne kartrid?e, które zosta?y rozmontowane oraz w których wymieniono niektóre komponenty na nowsze.
• Nowe zamienniki bardzo rzadko podlegaj? regeneracji.
5. Kartrid?e podrobione
• Nowe zamienniki b?d? nowe kartrid?e ponownie nape?nione lub zregenerowane, sprzedawane jako kartrid?e oryginalne (autentyczne).
• Sprzedawane s? cz?sto w opakowaniach o wygl?dzie identycznym do opakowa? oryginalnych (autentycznych) kartrid?ów.

 

hp

* informacja dodatkowa dystrybutora

Tonery reprodukowane s? legalne i lepsze od tonerów zamienników 100% nowych.

01.07.2014

1. Kartrid?e reprodukowane wytwarzane s? na bazie oryginalnych kartrid?y zu?ytych
2. Wyczerpanie si? proszku tonera w kartrid?u nie jest równoznaczne z tym, ?er pusty kartrid? nie nadaje si? do rewitalizacji
3. Kartrid?e reprodukowane s? oficjalnie wytwarzane przez producentów tonerów oryginalnych,z wykorzystaniem cz??ci nowych oraz cz??ci z odzysku
4. Poszczególne elementy plastikowe i metalowe w kartrid?u oryginalnym s? znacznie wy?szej jako?ci, ni? te w podrobionych klonach kartrid?y 100% nowych (produkowanych w Chinach)
5. Czy Mercedesa, w którym sko?czy?o si? paliwo i zu?y?y opony nale?y zez?omowa??
6. Czy podrobiony od podstaw w Chinach Mercedes jest wy?szej jako?ci ni? Mercedes oryginalny, w którym nale?y uzupe?ni? paliwo, wymieni? opony na nowe oraz filtry i olej, po jednym cyklu przebiegu?

OBYWATELU, ZASTANÓW SI? !
25 kwietnia 2014 w ?odzi odby?o si? seminarium cz?onków bran?y regeneracyjnej tonerów do drukarek

30.04.2014

25 kwietnia 2014 w ?odzi odby?o si? seminarium cz?onków bran?y regeneracyjnej tonerów do drukarek. Seminarium zorganizowa?a ameryka?ska firma „Stanic Control Components” b?d?c? producentem i dostawc? technologii i komponentów do regeneracji. W?ród prelegentów by? przedstawiciel firmy Lexmark ze Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciel kancelarii prawnej , obs?uguj?cej Hewlett Packard Polska. Obaj prelegenci jeszcze raz stanowczo podkre?lili, ?e na mocy przepisów prawa mi?dzynarodowego o ochronie patentowej, tonery i tusze zamienniki, tzw 100% nowe (klony), produkowane w Chinach, s? produktami nielegalnymi. Zarówno Lexmark jak i Hewlett Packard oraz inni producenci drukarek i tonerów oryginalnych podejmuj? stanowcze kroki prawne oraz procedury celne w celu zwalczania nielegalnych klonów. Najwi?ksze osi?gni?cia w tej mierze uzyskano dotychczas w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej.

W trakcie panelu dyskusyjnego zaznaczono, ?e zjawisko handlu nielegalnymi tonerami tzw 100% nowymi (klonami), produkowanymi w Chinach w szczególny sposób uwidacznia si? w Polsce w przetargach publicznych. W Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia wr?cz preferuje si? tonery równowa?ne, 100% nowe, co oznacza wprost preferowanie nielegalnych klonów. Zarówno przedstawiciel Lexmarka jaki i Hewlett Packard potwierdzili, ?e tylko tonery oryginalne producentów sprz?tu (OEM) lub tonery zamienniki równowa?ne, wytwarzane ze zu?ytych tonerów oryginalnych s? produktami legalnymi w ?wietle prawa patentowego.
Firma HP eliminuje z rynku nielegalne, 100% nowe klony pochodz?ce z Azji, które polscy Zamawiaj?cy powszechnie preferuj? w przetargach

03.04.2014


nalot


nalot

Rok 2013

Niemiecka policja celna rekwiruje nielegalne klony tonerów 100% nowych z Azji.


nalot

Negatywne skutki preferowania w przetargach publicznych nielegalnych tonerów zamienników, tzw. 100% fabrycznie nowych, sprowadzanych z Azji.

1.    S? to produkty nielegalne w ?wietle obowi?zuj?cych przepisów prawa patentowego.
2.    S? to produkty nie nadaj?ce si? do ponownego wykorzystania w ramach ekologicznego odzysku do produkcji tonerów refabrykowanych.
3.    S? to produkty, które po zu?yciu nie s? odbierane przez producentów z Azji, jako odpady.
4.    S? to produkty, których miliony sztuk rocznie powi?kszaj? sk?adowisko szkodliwych odpadów plastikowych w Polsce.
5.    S? to produkty, których utylizacja jako szkodliwych odpadów poch?ania w Polsce ogromne zu?ycie energii.
6.    S? to produkty, które destabilizuj? cenowo bran?? materia?ów eksploatacyjnych w Polsce.
7.    S? to produkty, które stwarzaj? zagro?enie upadku polskich firm, zajmuj?cych si? produkcj? legalnych tonerów refabrykowanych, zapewniaj?cych ochron? miejsc pracy oraz ochron? ?rodowiska naturalnego.
8.    S? to produkty nielegalne, których u?ywanie powoduje sankcje prawne w stosunku do wszystkich uczestnicz?cych w ich obrocie handlowym – od producenta a? do u?ytkownika ko?cowego.


Eurooffice Globalex - Wroc?aw
Przewodnik po klonach


klony


klony


klony


klony


klony


klony


klony


klony


wersja do druku .pdf

LEXMARK

1. Na przyk?adzie tonera Lexmark T640 (21k) rozró?nia si? ró?ne wersje tego samego modelu, ale ró?ni?ce si? tylko nazewnictwem. Toner/kaseta jest stale ta sama, tylko system dystrybucji ró?ny.
2. T640 (21k), nr kat."64016HW" - toner "prebate/zwrotny". 3. T640 (21k), nr kat."64036HW" - toner "non prebate/nie zwrotny".
3. T640 (21k), nr kat."64036HW" - toner "rekondycyjny/regenerowany".
Wszystkie w/w produkty s? oryginalnymi tonerami Lexmark.

Lexmark_reg-1

Lexmark_reg-2
Lexmark_reg-3

 

Oryginalne tonery Lexmarka wytwarzane z komponentów ca?kowicie nowych oraz powtórnie przetwarzanych (z odzysku).

11.03.2014

Lexmark_reg-3

HP pozwa? polskie firmy. Za patent na wk?ady atramentowe

 Tomasz Grynkiewicz, Martin Stysiak, Monika Loda 23.01.2013

hp

Tusz do drukarek ActiveJet i HP. Action (w?a?ciciel marki ActiveJet) wk?adów atramentowych naruszaj?cych prawa w?asno?ci intelektualnej HP (wyborcza.biz)

Hewlett-Packard, jeden z najwi?kszych producentów komputerów i drukarek, wzi?? na celownik polskie firmy sprzedaj?ce zamienniki wk?adów atramentowych. Z dwoma du?ymi spó?kami ju? podpisa? ugod?, a przeciwko innej firmie - Black Point SA, z?o?y? pozew. Jak wynika z komunikatu prasowego HP, spó?ka zawar?a ugody z dwoma du?ymi dystrybutorami sprz?tu - warszawskim Action SA i wroc?awsk? spó?k? AB SA. Posz?o o naruszanie patentów ameryka?skiego giganta dotycz?cych wk?adów atramentowych do drukarek.

Ugoda z HP oznacza, ?e obie firmy nie b?d? mog?y same produkowa? wk?adów do nowszych drukarek HP. W ofercie zostan? natomiast wk?ady regenerowane. Action i AB zobowi?za?y si? do "zaprzestania sprzeda?y wk?adów atramentowych naruszaj?cych prawa w?asno?ci intelektualnej HP, zarówno na terenie Polski, jak i innych krajów, w których spó?ki te prowadz? swoj? dzia?alno??". Ponadto Action zwróci? ameryka?skiemu koncernowi cz??? kosztów zwi?zanych z procesem, AB ma za? zniszczy? wszelkie zapasy produktów, które doprowadzi?y do sporu.

[Lista spornych wk?adów na dole artyku?u]

Tanie zamienniki

- Nie dziwi? si? HP, ?e z?o?y? ten pozew, bo ró?nica w cenie jest ogromna - mówi w rozmowie z dziennikarzem serwisu Wyborcza.biz prosz?cy o anonimowo?? pracownik sklepu internetowego z tuszami. W skrajnych przypadkach oryginalny nabój kosztuje 120 z?otych a zamiennik 30.

Obie firmy sprzedawa?y w Polsce wk?ady - pod mark? ActiveJet (Action) i TB Print (AB). To tzw. zamienniki, czyli wk?ady znacznie ta?sze od oryginalnych. Zamienniki ze wzgl?du na cen? ciesz? si? du?? popularno?ci? w polskich sklepach. Przyk?ad: pierwsze z brzegu wk?ady do drukarek HP OfficeJet. Tusz firmy ActiveJet (czarny) kosztuje 41,33 z?, a oryginalny produkt HP (C5011DE) 82,55 z?. Do tego produkt firmy ActiveJet ma 40 ml pojemno?ci, a HP 26 ml.

Nie b?dzie zamienników, b?dziemy nape?nia?

- Zgodnie z poczynionymi ustaleniami zaprzestali?my sprzeda?y tych modeli. W naszej ofercie jednak, obok tych wycofanych ju? produktów, s? równie? tusze regenerowane, cechuj?ce si? doskona?? jako?ci? - mówi nam Rafa? Ornowski, który odpowiada za mark? ActiveJet. - Dlatego u?ytkownicy, którzy do tej pory si?gali po produkty ca?kiem nowe teraz wybieraj? te drugie. Nie ma wi?c to prze?o?enia na wyniki sprzeda?y naszych produktów - przekonuje.

Notowany na warszawskiej gie?dzie Action nie informowa? o ugodzie z HP w komunikacie, bo ugoda nie ma wi?kszego wp?ywu na wyniki spó?ki.

Podobnie widz? spraw? sami pracownicy sklepów.

- Wycofanie z rynku wybranych tanich zamienników nie zmieni zasadniczo sytuacji i nie poprawi wyników producentów oryginalnych naboi - komentuje anonimowy sprzedawca naboi do drukarek- Co najwy?ej w?a?ciciele drukarek zaczn? kupowa? zestawy do samodzielnego nape?niania. One s? jeszcze ta?sze - ceny zaczynaj? si? od 10 z?otych.

Wed?ug Paw?a Polcyna ze sklepu drukuj24.pl, "HP jak i inni producenci, nie zarabiaj? na drukarkach tylko na wk?adach do nich". Okre?la to "modelelem maszynki do golenia", poniewa? po raz pierwszy zastosowa?a go firma Gillette oferuj?ca tani? maszynk? i drogi ostrza.

Wed?ug Paw?a Polcyna ze sklepu drukuj24.pl, "HP jak i inni producenci, nie zarabiaj? na drukarkach tylko na wk?adach do nich". Okre?la to "modelelem maszynki do golenia", poniewa? po raz pierwszy zastosowa?a go firma Gillette oferuj?ca tani? maszynk? i drogi ostrza.

W przypadku drukarek atramentowych cz?sto zdarza si? tak, ?e w markecie jaka? drukarka jest w promocji za np. 200 z? (w komplecie dostajemy drukark?, zasilacz i wk?ady), a same oryginalne wk?ady do tej drukarki kosztuj? razem ponad 200 z?. Wysoka cena oryginalnych wk?adów nie jest wynikiem wysokiego kosztu ich produkcji, ale przyj?tego modelu sprzeda?y, modelu, który stosuj? wszyscy producenci. Dlatego rozkwit?a bran?a zamienników.

Polcyn obrazowo opisuje rynek regenerowanych zamienników "Na pocz?tku zamienniki wk?adów atramentowych to by?y wk?ady oryginalne, ponownie nape?niane, tzw. wk?ady regenerowane. Takie wk?ady nie naruszaj? patentów. To tak jakby kto? kupi? u?ywany samochód, polakierowa? go na nowo i sprzeda? taniej ni? nowy. Wiele firm, tych, które nie chc? mie? problemów z patentami oferuje w?a?nie wk?ady regenerowane."

Zaznacza przy tym, ?e ta metoda nie jest doskona?a - niezb?dnym surowcem s? zu?yte wk?ady. W dodatku nie ka?dy zu?yty wk?ad nadaje si? do ponownego u?ycia - wszystko zale?y od tego, w jakim jest stanie. Przytacza histori? sprzed kilku lat, gdy rynek zala?y chi?skie wk?ady. "tzw. 100% nowe, czyli wyprodukowane od podstaw". Powsta?o wtedy wiele nowych marek wk?adów, ale wszystkie produkowane by?y w Chinach . Wed?ug danych drukuj24.pl rynek wk?adów nowych i u?ywanych rozk?ada si? mniej wi?cej pó? na pó?. Zamienniki zdecydowanie cz??ciej kupuj? u?ytkownicy domowi, a orygina?y firmy i instytucje pa?stwowe.

Polcyn zaznacza, ?e wycofanie zamienników b?dzie mia?o niewielki wp?yw na rynek. Wed?ug niego ceny drukarek s? obecnie tak niskie, ?e nie jest problemem wymieni? drukark? na tak?, do której mo?na dosta? zamienniki. "Klienci w Polsce s? bardzo dojrzali i ?wiadomi tego, ?e przy zakupie drukarki nale?y bra? pod uwag? nie tylko cen? samego urz?dzenia, ale równie? cen? oraz wydajno?? materia?ów eksploatacyjnych. Ci, którym zale?y na tanich wydrukach b?d? szukali urz?dze?, do których dostan? dobrej jako?ci zamienniki, a takich nie brakuje."

Maciej Chmielewski z UOKiK powiedzia?, ?e jego instytucja "mo?e ingerowa? w ustalenia pomi?dzy podmiotami gospodarczymi jedynie w szczególnych, ?ci?le okre?lonych przypadkach, przede wszystkim porozumie? ograniczaj?cych konkurencj?". Urz?d stwierdza te?, ?e "ma za ma?o informacji i za wcze?nie ?eby stwierdzi? czy sprawa w ogóle le?y w naszych kompetencjach".

Na tym nie koniec - HP poinformowa?o tak?e o z?o?eniu pozwu przeciwko spó?ce Black Point SA.Ugody ze spó?kami Action i AB obejmuj? ni?ej wymienione wk?ady atramentowe:

HP 21, HP 22, HP 27, HP 28, HP 56, HP 57, HP 300, HP 301, HP 336, HP 337, HP 338, HP 339, HP 342, HP 343, HP 344, HP 350, HP 351 i HP 901.

A z wk?adów sprzedawanych poza Polsk?:

HP 300, HP 301, HP 336, HP 337, HP 338, HP 339, HP 342, HP 343, HP 344, HP 350 i HP 351


Read more:
http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,13281842,HP_pozwal_polskie_firmy__Za_patent_na_wklady_atramentowe.html#MT#ixzz2IoZqARjF 

Rok 2012


Polskie tonery reprodukowane konta chi?skie zamienniki

ulotka1

Nad??amy za Twoimi potrzebami

ulotka2

Dokonali?my tego

info

Rok 2011

Angielski producent tonerów regenerowanych wp?ywa na parlament w sprawie preferowaniaekologicznych tonerów regenerowanych w miejsce nielegalnych, antyekologicznych tonerów - zamienników, produkowanych w Chinach.

PBTI krytykuje lokalne rady samorz?dowe za kupowanie ta?szych wyrobów z Azji 28 pa?dziernika 2011 r.

foto-man

William Fox, Dyrektor Zarz?dzaj?cy PBTI

Angielska firma dzia?aj?ca w bran?y regeneracyjnej wyrazi?a swoje rozczarowanie postaw? rad samorz?dowych w hrabstwie Somerset, wyra?aj?c? si? brakiem wsparcia lokalnego biznesu i kupowaniem tanich materia?ów eksploatacyjnych z Azji. 
Firma, której siedziba znajduje si? w Haydon niedaleko Wells, miasta w hrabstwie Somerset, poinformowa?a serwis  o swoim rozczarowaniu postaw? dwóch spo?ród trzech lokalnych rad samorz?dowych zapytanych o korzystanie z materia?ów eksploatacyjnych, a w szczególno?ci ich brakiem wsparcia dla lokalnego biznesu.
William Fox, Dyrektor Zarz?dzaj?cy PBTI, zapyta? trzy wspomniane wy?ej rady o ich ?ród?o zaopatrzenia w tusze, stwierdzaj?c, ?e tylko jedna z nich by?aby otwarta na korzystanie z wyrobów firmy.
– Najlepsz? odpowied? uzyska?em od Rady Okr?gu Sedgmoor, która okaza?a si? bardzo otwarta na zapoznanie si? z nasz? ofert?. Rada Hrabstwa Somerset kupuje wy??cznie oryginalne tusze, przedk?adaj?c je nad tusze regenerowane, co jest o wiele dro?szym rozwi?zaniem, natomiast ze strony Rady Okr?gu Mendip mieli?my do czynienia z bardzo ma?ym odzewem – doda?.
– Jest bardzo niefortunne, ?e, maj?c w bliskim s?siedztwie lokaln? firm?, instytucje te nie okazuj? jej wi?cej wsparcia, zw?aszcza bior?c pod uwag? utrat? miejsc pracy w przemy?le w Wells. Spodziewaliby?my wsparcia dla miejscowych przedsi?biorstw ze strony instytucji lokalnych, w zwi?zku z faktem, ?e ka?de 5 000 sprzedanych przez nas tuszy oznacza kolejne 10 nowych miejsc pracy dla Wells.
Deputowana do Izby Gmin z miejscowego okr?gu wyborczego „nie widzi powodu”, dla którego nale?a?oby ignorowa? lokalne firmy
Poirytowanie PBTI zyska?o poparcie miejscowej deputowanej, pani Tessy Munt, po tym jak zosta?a ona po zak?adzie produkcyjnym firmy. Munt spotka?a si? pó?niej z ministrem Kancelarii Rz?du Francisem Maude, celem omódepwienia polityki zakupowej Parlamentu brytyjskiego. Planuje ona równie? wystosowa? do pozosta?ych dwóch rad pisma, w których postara si? przekona? je do zmiany polityk zakupowych i nabywania wi?kszej ilo?ci wyrobów ekologicznych.
– Drukowanie i powielanie dokonywane w urz?dach lokalnych, jednostkach rz?dowych oraz przez urz?dników pa?stwowych i publicznych op?acane jest z naszych podatków. Mo?emy wobec tego oczekiwa? co najmniej tego, ?e w sytuacjach, gdy

foto-woman

 

Tessa Munt, cz?onek Izby Gmin dla Wells, w hrabstwie Somerset

 

Ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa – takie jak PBTI – s? w stanie sprosta? wymogom dotycz?cym jako?ci, ilo?ci i ceny, nale?y im przyzna? status preferowanego dostawcy – o?wiadczy?a Munt.
– Nie widz? powodu, dla którego nasze w?adze lokalne i urz?dnicy rz?dowi nie mogliby zmodyfikowa? swoich polityk zakupowych w kierunku kupowania produktów „ekologicznych”, redukowania odpadów i korzystania z lokalnych rynków.

 

40 procent zachodnioeuropejskich firm u?ywa regenerowanych wk?adów

09 August 2011

Raport Market Pulse przygotowany przez InfoTrends: Wed?ug raportu po?wi?conego Europie Zachodniej, dzia?aj?ce w tym regionie ?wiata firmy za swój priorytetowy kolor uwa?aj? “zielony”. Daj? temu wyraz korzystaj?c z regenerowanych wk?adów do drukarek.

wykres

Wed?ug ostatniego raportu Market Pulse na temat Europy Zachodniej przygotowanego przez InfoTrends ponad 40% firm u?ywa regenerowanych wk?adów do drukarek.

Zarz?dzanie biurem w sposób przyjazny dla ?rodowiska jest wysoko na li?cie priorytetów decydentów w zachodnioeuropejskim sektorze IT. Ostatni raport zaznacza ponadto, i? prawie 75% firm uwa?a podejmowanie dzia?a? proekologicznych za strategi? kluczow? lub co najmniej bardzo wa?n? zarówno dla w?a?cicieli jak i pracowników.

Badaniem obj?to firmy dzia?aj?ce we Francji, Niemczech, W?oszech i Wielkiej Brytanii. Ponad 40% ich w?a?cicieli stwierdzi?o, ?e korzystanie z regenerowanych wk?adów jest najwa?niejsz? inicjatyw? podj?t? przez ich firm?, w porównaniu z 60% tych, którzy za najwa?niejszy krok uznali korzystanie z odzyskanego papieru.

?rednio oko?o 55% badanych przyzna?o, i? oddaje zu?yte wk?ady atramentowe i tonery.

Jon Reardon, Dyrektor Grupy w InfoTrend, powiedzia?: “Sprzedawcy i dostawcy sprz?tu, materia?ów i us?ug przyjaznych dla ?rodowiska powinni agresywnie promowa? swoje dzia?ania, poniewa? ?wiadomo?? ekologiczna ma dla wielu organizacji istotne znaczenie”.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tonerów i Tuszy Regenerowanych (ETIRA) podejmuje kroki przeciwko nielegalnym, 100% Nowym Zamiennikom,?ami?cym prawa patentowe

Tekst_1Tekst_2Tekst_3-1

TONERY-ZAMIENNIKI NIE USZKADZAJ? DRUKAREK.

Oto przyk?ad uszkodzonych drukarek przy stosowaniu np. niew?a?ciwego papieru
lub nieumiej?tnego wyci?gania zaci?? papieru.

WIDOK ZESPO?U UTRWALANIA I TRANSPORTU PAPIERU
PO OTWARCIU TYLNEJ KLAPY DRUKARKI DELL1710

uszkodzenie1

ZESPÓ? UTRWALANIA DRUKARKI DELL 1710

uszkodzenie2

ZESPÓ? TRANSPORTU PAPIERU DELL1710

uszkodzenie3

SEKCJA TRANSPORTU PAPIERU DELL1710

uszkodzenie4

ZAMIENNIKI 100% NOWE "MADE IN CHINA" - wykorzystywane do nieuczciwej konkurencji. DO PRZEMY?LENIA W SWIZ, GDZIE PREFERUJE SI? TE MATERIA?Y, DYSKRYMINUJ?C MATERIA?Y PREFABRYKOWANE, EKOLOGICZNE.

R
ETIRA
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tonerów Regenerowanych

Stycze? 2011

CZERWONY ALARM

Nowe tonery podmiotów niezaliczanych do kategorii OEM w Europie nieprawid?owo oznakowane jako regenerowane!

W ci?gu ostatnich 18 miesi?cy zaobserwowano du?y wzrost importu do Europy nowych tonerów podmiotów niezaliczanych do kategorii OEM, zw?aszcza z Azji Po?udniowo-Wschodniej. Chocia? s? to ca?kowicie nowe produkty, niektóre z nich oznakowane s? (niezgodnie z prawem!) jako "regenerowane", "przywrócone do ponownego u?ytku" lub w podobny sposób. Produkty te równie? cz?sto naruszaj? patenty w zakresie wzornictwa lub funkcjonalno?ci nale??ce do producentów drukarek (OEM), co sprawia, ?e ich regenerowanie jest nielegalne. Nie mo?na ponadto znale?? dla tych produktów ?adnych zastosowa? po ich zu?yciu, co oznacza, ?e b?d? one po prostu sk?adowane jako odpady lub spalane, zanieczyszczaj?c ?rodowisko naturalne w Europie.

Niezgodne z prawem stwierdzenia dotycz?ce produktu wprowadzaj? w b??d klienta, który mylnie s?dzi, ?e kupuje przyjazny dla ?rodowiska toner.

Niezgodne z prawd? oznakowanie oraz niezgodna z prawd? reklama stanowi? przest?pstwo we wszystkich pa?stwach europejskich. W zwi?zku z tym wprowadzanie takiego produktu do obrotu podlega ?ciganiu oraz zagro?one jest kar? pozbawienia wolno?ci i wysokimi grzywnami.

Zagro?enie ?ciganiem mo?e utrzymywa? si? przez d?ugi okres: puste pojemniki po nowych tonerach bywaj? zbierane w ramach ci?g?ego programu zbierania pustych tonerów, za? eksperci s? nadal w stanie stwierdzi?, czy chodzi o nowy modu? czy produkt pochodz?cy z recyklingu. W zwi?zku z tym przep?yw takich dóbr mo?e by? ?ledzony przez wiele lat.
A zatem, je?eli sprzedaj? Pa?stwo nowy toner, za? pusty pojemnik pojawia si? po 2 latach w ramach zbiórki pustych tonerów, nadal grozi Pa?stwu odpowiedzialno?? karna!!

Ponadto, na mocy krajowych i unijnych przepisów dotycz?cych nieuczciwej konkurencji, osoba sprzedaj?ca te produkty zobowi?zana jest do zap?aty odszkodowania na rzecz swoich konkurentów. Bran?a, reprezentowana przez ETIRA, stale inwestuje w produkcj? regenerowanych tonerów z tonerów zu?ytych. Ponosimy straty finansowe, je?eli inne firmy sprzedaj? nieprawdziwie oznakowane podobne produkty, wykorzystuj?c "mark?" regeneracji bez wykonania odpowiedniej pracy lub zapewnienia korzy?ci w postaci zmniejszonej emisji CO2 do atmosfery. W takich sytuacjach b?dziemy dochodzi? odszkodowania z tytu?u poniesionych strat.

Produkty te naruszaj? równie? cz?sto szereg patentów mi?dzynarodowych nale??cych do producentów drukarek (OEM). Przepisy prawa uznaj? regenerowanie zu?ytego tonera za "dopuszczaln? napraw?", przy czym zwyk?e kopiowanie modelu tonera i tworzenie takiego samego nowego produktu za takowe uwa?ane ju? nie jest.

Gdy producent OEM dowie si? o tym naruszeniu patentu, wytoczy powództwo i b?dzie dochodzi? odszkodowania od wszystkich podmiotów wprowadzaj?cych te produkty do obrotu. Wskazuj? na to liczne niedawne orzeczenia s?dowe, na mocy których producentom OEM uda?o si? doprowadzi? do wstrzymania obrotu naruszaj?cymi patenty tonerami w Niemczech, Hiszpanii, itd.
Czasami dostawca twierdzi, ?e jego produkt "nie podlega patentowi". Twierdzenie takie jest zazwyczaj nieprawdziwe. Prawie wszystkie tonery producentów OEM posiadaj? jeden lub wi?cej patentów i jest niemal niemo?liwe zaprojektowanie tonerów z ich obej?ciem. W zwi?zku z tym zalecamy du?? ostro?no?? w formu?owaniu twierdze? dotycz?cych tzw. nowych tonerów "niepodlegaj?cych patentowi".

Mit nr 1: Mnie nie grozi odpowiedzialno?? karna, odpowiedzialny jest wy??cznie mój dostawca .
NIEPRAWDA!! Odpowiedzialno?? ta grozi równie? Pa?stwu. Ka?demu kto importuje, rozprowadza, zajmuje si?, wprowadza do obrotu, posiada, itd. te produkty grozi odpowiedzialno?? karna oraz konieczno?? zap?aty wysokich odszkodowa?. Tak?e i Pa?stwu!

Mit nr 2: Upiek?o mi si? tym razem, wi?c nic mi ju? nie grozi .
To te? nieprawda! Zagro?enie ?ciganiem mo?e utrzymywa? si? przez d?ugi okres: puste pojemniki po nowych tonerach bywaj? zbierane w ramach ci?g?ego programu zbierania pustych tonerów, za? eksperci s? nadal w stanie stwierdzi?, czy chodzi o nowy modu? czy produkt pochodz?cy z recyklingu. W zwi?zku z tym przep?yw takich dóbr mo?e by? ?ledzony przez wiele lat.
A zatem, je?eli sprzedaj? Pa?stwo nowy toner, za? pusty pojemnik pojawia si? po 2 latach w ramach zbiórki pustych tonerów, nadal grozi Pa?stwu odpowiedzialno?? karna!!

Rok 2010

samsungpolska1

samsungpolska2samsung_patenty

Rok 2009

cat_waste


spring


toner

Schemat dziaania tonera laserowego


color


choice

 

Rok 2008

SPAME - Sekcja Producentów Alternatywnych Materia?ów Eksploatacyjnych istnieje od 2 lat i jest organizacj? przynale?n? do KiGEiT - Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w Warszawie

EUROOFFICE GLOBALEX jest sta?ym i aktywnym cz?onkiem SPAME.

CELEM SPAME jest integracja bran?y producentów i dystrybutoórw zamiennych materia?ów eksploatacyjnych oraz zagwarantowanie im równoprawnej egzystencji na rynku polskimi europejskim.

10.10.2008 odby?o si? 5-te Zgromadzenie cz?onków SPAME w Warszawie, w siedzibie KiGEiT.

Wybrano nowego Przewodnicz?cego w osobie Daniela Drogaskiego z firmy "Inkspot" z Olsztyna.

Zarz?d SPAME reprezentowany jest obecnie przez:

Przewodnicz?cy: Daniel Drogaski (Inkspot-Olsztyn)

V-ce Przewodnicz?cy: Dariusz Woniak (Biuromax-Warszawa)

Sekretarz: Andrzej Mik?asz (Eurooffice Globalex-Wroc?aw).

Rok 2005

Firma "GLOBALEX" LAUREATEM NAGRODY VICTORIA 2005
oraz Certyfikatu Stowarzyszenia Klubu Ludzi ?yczliwych

Kupuj?c nasze produkty ratujesz zdrowie i ?ycie dzieci oraz uczestniczysz w pomocy humanitarnej.

victoria


Firma "GLOBALEX" otrzymuje CERTYFIKAT 
Firma ROKU 2005

certyfikat2005

SIERPIE? 2005 ROK
Firma "GLOBALEX" otrzymuje podzi?kowanie
za wspieranie dzia?a? PCK

pck

Rok 2004

LISTOPAD 2004 ROK

Firma "GLOBALEX" otrzymuje podzi?kowania za udzia? 
w aukcji prac dzieci - pacjentów szpitali onkologicznych

fundacjaramka

Kamila Sobczak 15 lat

 

 

 • sharp.png
 • utax.png
 • minolta.png
 • xerox.png
 • samsung.png
 • hp.png
 • delux.png
 • epson.png
 • ricoh.png
 • lexmark.png
 • canon.png
 • oki.png
 • panasonic.png
 • triumph_adler.png
 • brother.png
 • ibm.png
 • dell.png
 • de-lux.png
 • kyocera.png

Logotypy materia?ów oryginalnych u?yto wy??cznie w celu identyfikacji rodzaju produktów