Przetargi

Niestety, nie znaj?c specyfiki bran?y tonerów, Zamawiaj?cy w ramach asekuracji, stawiaj? tonerom równowa?nym nierealistyczne i niewykonalne warunki SIWZ. Przyk?adem niech b?dzie SIWZ w Krajowej Administracji Skarbowej i nasz protest

02.02.2018

Ska1

Skan2

Ska3

Skan4

Nasz protest:

Szanowni Pa?stwo Niniejszym wnosimy zastrze?enia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów eksploatacyjnych do drukarek i urz?dze? wielofunkcyjnych dla Izby Administracji Skarbowej we Wroc?awiu”, w zakresie Rozdzia?u III , opis przedmiotu zamówienia pkt. 6, o tre?ci:

„Z?o?one raporty (wydajno?ciowe wg ISO/IEC 19752, 19798,24711 – dopisek autora) musz? by? wydane przez :
- niezale?ny podmiot uprawniony do kontroli jako?ci, który nie jest producentem oferowanego produktu równowa?nego, Wykonawc? sk?adaj?cym ofert?, importerem lub dystrybutorem produktu równowa?nego”
lub
-wydane przez producenta/przedstawiciela producenta urz?dze? drukuj?cych, które potwierdz? jako?? oferowanych produktów równowa?nych oraz mo?liwo?? zastosowania ich w miejsce oryginalnych”

Uzasadnienie:

1. Zapis stanowi o nierównym traktowaniu produktów, producentów, a tym samym wykonawców materia?ów równowa?nych.
2. Raporty z testów wydajno?ci wg ISO/IEC materia?ów oryginalnych wykonuj? wydaj? i autoryzuj? producenci tych materia?ów (HP, Lexmark, Samsung itd.)
3. Nie s? one uwiarygodniane , autoryzowane, a tym bardziej przeprowadzone przez „jakie?” niezale?ne podmioty uprawnione do kontroli jako?ci.
4. To producent odpowiada samodzielnie za przeprowadzone testy i raporty.
5. Pomiary wydajno?ci tonerów wg norm ISO/IEC zosta?y stworzone przez producentów materia?ów oryginalnych dla w?asnych potrzeb.
6. Nie oznacza to, ?e pomiarów wydajno?ci tonerów nie mo?na przeprowadza? wg innych norm.
7. Np. istnieje brytyjska norma STMC pomiaru wydajno?ci tonerów, która cz?sto pos?uguj? si? producenci , i to renomowanych, materia?ów równowa?nych.
8. Na poparcie powy?szych tez, poda? mo?na przyk?ad firmy „LG” z Korei Po?udniowej, która jest mi?dzy innymi producentem materia?ów równowa?nych.
9. Czy mo?na kwestionowa? testy wydajno?ciowe przeprowadzone przez producenta „LG” i wymaga? aby by?y one autoryzowane przez „jaki?” niezale?ny podmiot? Przecie? to absurd. 10. Podobnie ma si? sprawa z wieloma producentami materia?ów równowa?nych na ca?ym ?wiecie a tak?e w Polsce.
11. To producent odpowiada za jako?? swoich produktów i przeprowadzone testy.
12. Ca?kowitym nieporozumieniem jest zapis SIWZ, ?e dopuszcza si? materia?y równowa?ne (bez konieczno?ci wydania raportów z testów) o ile producent urz?dze? drukuj?cych wyrazi na to zgod?. Nigdy nigdzie na ?wiecie nie jest to mo?liwe, gdyz k?óci si? to z zasad? uczciwej konkurencji.
13. Stosowanie wymogu autoryzacji raportów z testów wydajno?ci wg ISO/IEC tylko dla materia?ów równowa?nych rodzi pole do nieformalnego omijania tego wymogu na drodze, byle spe?ni? nierealistyczne wymagania Zamawiaj?cego.
14. Wielokrotnie zdarza?o si?, ze oferenci pos?ugiwali si? tzw. niezale?nymi i uprawnionymi podmiotami do raportowania testów wydajno?ciowych wg ISO/IEC, jak :Politechnika Szczeci?ska, Politechnika Wroc?awska, Wydzia? Odlewnictwa AGH czy firma „ELTEST”.
15. Firmy te nie posiadaj? stosownych akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na normy ISO/IEC 19752 i pochodne ( w za??czeniu korespondencja oraz Wyrok Zespo?u Arbitrów z dnia 29.05.2006r.).
16. Podsumowuj?c nie ma takiego niezale?nego podmiotu, uprawnionego przez Polskie centrum Akredytacji do przeprowadzania tego rodzaju testów i wydawania raportów.
17. Nawet je?eli taki podmiot istnia?by z uprawnieniami, nie by?by w stanie dysponowa? potencja?em ludzkim i sprz?towym do przeprowadzenia testów tysi?cy modeli tonerów i tuszy w wersji zamiennej.
18. Zwracamy uwag?, ?e nawet taka firma certyfikuj?ca jak TUV z Niemiec, je?li wydaje certyfikaty wg ISO/IEC 19752 i pochodnych dla którego? z podmiotów, to z regu?y uczestniczy przy testowaniu kilku wybranych modeli u producenta, i na tej podstawie uznaje, ?e wszystkie inne testy mog? by? przeprowadzone przez samego producenta, bez udzia?u TUV. Jest to pozorowanie autoryzacji i na to Zamawiaj?cy nie mog? przymyka? oczu.
19. Reasumuj?c, wymaganie nierealistycznych raportów przez niezale?ny, uprawniony podmiot prowadzi wr?cz do patologii.

Wniosek ko?cowy:

1. Usun?? z SIWZ pkt. 6 , rozdzia? III.
2. Dla materia?ów równowa?nych wymaga? „Deklaracji Wykonawcy”, ?e posiadaj? one jako?? i wydajno?? odpowiadaj?c? materia?om oryginalnym, w tym w zakresie ISO/IEC 19752 i pochodnych.
3. Wymaga? od Wykonawców co najmniej 5 referencji ze zrealizowanych przetargów w innych instytucjach bud?etowych z okresu co najmniej 5 lat.

Z powa?aniem
Piotr Mik?asz
Niestety, nie znaj?c specyfiki bran?y tonerów, w której od dawna poziom jako?ciowy tonerów równowa?nych osi?gn?? poziom tonerów oryginalnych, Zamawiaj?cy w post?powaniach zapyta? ofertowych do 30.000 euro, nagminnie ?ycz? sobie luksusowych tonerów oryginalnych, wiedz?c ?e nie ma mo?liwo?ci oprotestowania tego. Tym samym ?wiadomie powoduj? marnotrawstwo pieni?dzy publicznych w instytucjach bud?etu pa?stwa. Przyk?adem niech b?dzie Starostwo Powiatowe w Piszu i O?rodek Pomocy Spo?ecznej
w Górze

02.02.2018


Skan1

Skan1

Skan1

Skan1

Porównanie wycen materia?ów oryginalnych z materia?ami równowa?nymi. Jak du?e oszcz?dno?ci mog? uzyska? jednostki bud?etowe, decyduj?c si? na dopuszczenie materia?ów równowa?nych

05.06.2015

Skan2

Nierówne traktowanie wykonawców materia?ów oryginalnych i równowa?nych. Stawianie nierównych wymaga? w zakresie norm ISO/IEC19752,19798

05.06.2015

Skan1-1
Skan1-2
Skan1-3
Skan1-4
Skan1-5

 

Samsung wspiera tonery reprodukowane i oryginalne poprzez zwalczanie nielegalnych zamienników tzw. 100% nowych z Chin, permanentnie preferowanych w zamówieniach publicznych

13.09.2014

 

Samsung ponownie pozywa sze?ciu NIEMIECKICH odsprzedawców o naruszenie patentów dotycz?cych tonerów

Dnia 21 lipca S?d Rejonowy w Monachium przychyli? si? do z?o?onego przez firm? Samsung wniosku o wydanie zakazów wobec sze?ciu odsprzedawców, w sprawie dotycz?cej sprzeda?y i dystrybucji nielegalnych zamienników tonerów, tj. nowo wytworzonych, nieobj?tych licencj?, nieoryginalnych tonerów.

Wy?ej wspomniane dzia?ania prawne podj?te przez Samsung w zwi?zku z podnoszonymi naruszeniami maj? na celu ochron? nie tylko praw w?asno?ci intelektualnej spó?ki, lecz tak?e praw i interesów klientów oraz firm produkuj?cych i sprzedaj?cych przyjazne dla ?rodowiska, refabrykowane tonery.

Wspomniane powy?ej zakazy w sprawie b?d?cych przedmiotem sporu zamienników tonerów dotycz? drukarek o numerach serii CLP - 310 / CLX - 3170, CLP - 320 / CLX - 3180, CLP - 365 / CLX - 3305, Xpress M2825 / M4025 2875 oraz ProXpress / 4075th.

Wydane nakazy dotycz? naruszenia zastrze?enia nr 1 niemieckiej cz??ci przys?uguj?cego Samsungowi europejskiego patentu nr EP 2397914 B1.

Jak wiadomo, Samsung uzyska? w listopadzie ubieg?ego roku, równie? od I S?du Rejonowego w Monachium, orzeczenie zakazuj?ce siedmiu odsprzedawcom tonerów naruszania patentów dotycz?cych tonerów. Od orzeczenia tego odwo?a?y si? do tej pory cztery z powy?szych przedsi?biorstw, a mianowicie HQ cartridges (Seevetal), CMN PrintPool (Hamburg), Kolor Office Supplies (Großneuhausen) oraz North - Toner (Oststeinbek). Termin rozprawy, wyznaczony pierwotnie na dzie? 24 kwietnia, by? od tego czasu dwukrotnie przek?adany.

 

Wzorcowy SIWZ Urz?du Zamówie? Publicznych w trybie zapytania ofertowego na materia?y eksploatacyjne.


UZP-1
UZP-2
UZP-3
UZP-4
UZP-4
UZP-4

Wzorcowy SIWZ URZ?DU ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH na materia?y eksploatacyjne do drukarek, zgodny z zasad? uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców, dopuszczaj?cy materia?y ekologiczne, wyprodukowane z pe?nowarto?ciowych cz??ci pochodz?cy z odzysku oraz cz??ci fabrycznie nowych, a nie tylko materia?y równowa?ne tzw. 100% nowe Made in China lub materia?y oryginalne producentów sprz?tu.


UZP-1
UZP-2
UZP-3
UZP-4
wersja do druku .pdf

Ostrze?enie HP, Samsung, Canon, Lexmark, Minolta w stosunku do u?ytkowników tonerów i tuszy zamienników, 100% nowych, tzw. klonów

02.07.2014

HP wzmacnia walk? ze sprzedawcami nielegalnych kartrid?ów w Europie (dotyczy 100% nowych klonów)*

hp

http://www8.hp.com/de/de/hp-news/press-release.html?id=1567209# (Jan 24, 2014)

BestUse GmbH / Germany
• Sold inkjet cartridges which infringed HP patents and new-built cartridges as „remanufactured".
• German court confirmed HP claims and ordered BestUse to pay HP's legal cost and provide information to HP regarding its suppliers. ( other sanctions applied).

Wider patent enforcement in Poland against 8 brands
• Sold inkjet cartridges which infringed HP patents
• Settlement aggreement with 7 parties incl. owner company of ActiveJet
• It incl. destruction of inventory, compensating HP's legal costs
• Litigation continued with owner company of Blackpoint

Wytoczenie przez Canon w Europie powództw dotycz?cych nielegalnych tonerów (dotyczy 100% nowych klonów)*

canon

http://www.canon.com/news/2014/apr28e.html

http://www.canon.com/news/2014/may07e.html

Background
• On April 28 and May 7, 2014, Canon announced the filing of a patent infringement suit in the Netherlands against Aster Technology Holland B.V. and Seine Holland B.V..
• For importation, offer and sale of certain toner cartridges for use in various models of HP mono and color LaserJet printers.
• The infringement is related to Canon's European Patent (NL) number 2 087 407.

Damage compensation & injunctive relief
• Canon seeks injunctive relief and compensation for biz damage.

Wytoczenie przez Canon w USA powództw dotycz?cych nielegalnych tonerów (dotyczy 100% nowych klonów)*

canon

http://www.canon.com/news/2014/feb06e-2.html
http://www.canon.com/news/2014/may08e.html

Background
• On Jan 29, Feb 6 and May 8 2014,
Canon filed patent infringement complaints against 33 companies in the US.
• Claims are based on 9 different patents covering gear and drum toner cartridge components.
• Defendants incl. manufacturers of new-built compatible cartridges and their distributors/resellers
• Among the defendants are Ninestar, Seine, Print-Rite and Aster, leading manufacturers of new build compatible cartridges - also in EMEA.

Damage compensation & injunctive relief
• Canon seeks compensation and court orders to cease any further infringement.

Samsung wytacza powództwo firmom odsprzedaj?cym nowe tonery w Niemczech i Holandii (dotyczy 100% nowych klonów)*

Samsung takes action against new-build resellers in Germany
http://www.therecycler.com/posts/samsunq-takes-action-aqainst-new-build-reselers-in-qermany/
(The Recycler, Dec. 4, 2013)
httD://www.channelDartner.de/a/samsunq-qeht-qeqen-reseller-vor,2621786
(Channelpartner.de, Dec 4, 2013)
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/moeqliche-patentverletzunqen-samsunq-qeht-qeqen- anbieter-von-toneroatronen-vor/9168526.html
(Handelsblatt, Dec. 4, 2013)

Samsung wins part of case in Dutch lawsuit against toner dealers
http://www.therecycler.com/posts/samsunq-wins-part-of-case-in-dutch-lawsuit-aqainst-three-toner-dealers/
(The Recycler, Jan. 14, 2014)
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/4953250/2379248/samsunq-nederland-daaqt-4- dealers-voor-rechter.html
(Computable, Dec 17, 2013)

Porady HP dla klientów i sprzedawców (dotyczy 100% nowych klonów)*

• B?d? ?wiadom tego, kim jest twój kontrahent.
Dopilnuj, aby kupowane przez ciebie produkty pochodzi?y z wiarygodnego ?ród?a oraz posiada?y odpowiedni opis, oznakowanie i dokumentacj? (karty charakterystyki, oznaczenia CE, deklaracje zgodno?ci, itd.).

• ??daj legalnych produktów od dostawców nieb?d?cych OEM.
Upewnij si?, ?e kupowane przez ciebie produkty niepochodz?ce od OEM nie naruszaj? praw w?asno?ci intelektualnej oraz popro? o zabezpieczenie przed odpowiedzialno?ci? z tytu?u ewentualnego naruszenia tych praw – otrzymasz je od dobrych dostawców.
• Kieruj si? zdrowym rozs?dkiem – je?eli cena produktu jest wyj?tkowo niska, powinno to wzbudzi? twoje podejrzenia.
Korzystaj ze ?ród?a zaufanego, a nie najta?szego.
• Niewiedza, zw?aszcza w przypadku odsprzedaj?cego, nie chroni przed odpowiedzialno?ci? prawn?.
Zapoznaj si? z ryzykiem zwi?zanym z naruszeniem praw w?asno?ci intelektualnej, a je?eli opierasz si? na zapewnieniach dostawcy, zapewnij sobie odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem ewentualnych pozwów s?dowych.

Wi?cej informacji o klonach i nowych kartrid?ach,
patrz (dotyczy 100% nowych klonów)
*

• Clone Position Paper from SFIB in France,
Febr. 22, 2013, http://www.sfib.org/le-sfib-met-en-garde-contre-les-clones/
• Supplies under Scrutiny: Why Third-Party Supplies Vendors Face So Many Lawsuits and How You Can Avoid Them,
Actionable Intelligence, Sept. 10, 2013
http://www.action-intell.com/2013/09/10/supplies-under-scrutiny-why-third-party-supplies-
vendors-face-so-many-lawsuits-and-how-you-can-avoid-them/

• IDC Study Reveals Extensive Sales of New Built Compatible Toner Cartridges in EMEA,
July 12, 2013 and raises environmental concerns http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUK24220013
• ETIRA Guide to Clones,
ETIRA, April 2012, http://www.etira.org/posts/story-5/

Opcje dotycz?ce kartrid?ów (dotyczy 100% nowych klonów)
1. Kartrid?e oryginalne / autentyczne
• Wprowadzane s? na rynek przez producenta drukarek (OEM = producenta oryginalnego wyposa?enia) dla potrzeb jego w?asnych urz?dze?.
• HP sprzedaje wy??cznie nowo wyprodukowane (nowe) oryginalne / autentyczne kartrid?e HP.
2. Nowe / nowo wyprodukowane zamienniki
• Nieb?d?ce przedmiotem ponownego wykorzystania, lecz nowo wyprodukowane nieautentyczne kartrid?e wykonane przez osob? trzeci? bez pozwolenia ze strony OEM / producenta drukarek.
• Naruszaj?ce prawa w?asno?ci intelektualnej, nowe zamienniki okre?la si? czasami mianem „klonów".
3. Kartrid?e ponownie nape?nione
• W wi?kszo?ci przypadków – ponownie wykorzystane oryginalny kartrid?e, które zosta?y nape?nione niepochodz?cym od OEM / nieoryginalnym wk?adem laserowym lub atramentem.
• Brak wymiany / odnowienia komponentów.
• Nowe zamienniki bardzo rzadko podlegaj? ponownemu nape?nieniu.
4. Kartrid?e refabrykowane
• W wi?kszo?ci przypadków – ponownie wykorzystane oryginalne kartrid?e, które zosta?y rozmontowane oraz w których wymieniono niektóre komponenty na nowsze.
• Nowe zamienniki bardzo rzadko podlegaj? refabrykacji.
5. Kartrid?e podrobione
• Nowe zamienniki b?d? nowe kartrid?e ponownie nape?nione lub refabrykowane, sprzedawane jako kartrid?e oryginalne (autentyczne).
• Sprzedawane s? cz?sto w opakowaniach o wygl?dzie identycznym do opakowa? oryginalnych (autentycznych) kartrid?ów.

 

hp

* informacja dodatkowa dystrybutora

25 kwietnia 2014 w ?odzi odby?o si? seminarium cz?onków bran?y refabrykacyjnej tonerów do drukarek

30.04.2014

25 kwietnia 2014 w ?odzi odby?o si? seminarium cz?onków bran?y refabrykacyjnej tonerów do drukarek. Seminarium zorganizowa?a ameryka?ska firma „Stanic Control Components” b?d?c? producentem i dostawc? technologii i komponentów do refabrykacji. W?ród prelegentów by? przedstawiciel firmy Lexmark ze Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciel kancelarii prawnej , obs?uguj?cej Hewlett Packard Polska. Obaj prelegenci jeszcze raz stanowczo podkre?lili, ?e na mocy przepisów prawa mi?dzynarodowego o ochronie patentowej, tonery i tusze zamienniki, tzw 100% nowe (klony), produkowane w Chinach, s? produktami nielegalnymi. Zarówno Lexmark jak i Hewlett Packard oraz inni producenci drukarek i tonerów oryginalnych podejmuj? stanowcze kroki prawne oraz procedury celne w celu zwalczania nielegalnych klonów. Najwi?ksze osi?gni?cia w tej mierze uzyskano dotychczas w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej.

W trakcie panelu dyskusyjnego zaznaczono, ?e zjawisko handlu nielegalnymi tonerami tzw 100% nowymi (klonami), produkowanymi w Chinach w szczególny sposób uwidacznia si? w Polsce w przetargach publicznych. W Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia wr?cz preferuje si? tonery równowa?ne, 100% nowe, co oznacza wprost preferowanie nielegalnych klonów. Zarówno przedstawiciel Lexmarka jaki i Hewlett Packard potwierdzili, ?e tylko tonery oryginalne producentów sprz?tu (OEM) lub tonery zamienniki równowa?ne, wytwarzane ze zu?ytych tonerów oryginalnych s? produktami legalnymi w ?wietle prawa patentowego.
Firma HP eliminuje z rynku nielegalne, 100% nowe klony pochodz?ce z Azji, które polscy Zamawiaj?cy powszechnie preferuj? w przetargach

03.04.2014


nalot


nalot

Niemiecka policja celna rekwiruje nielegalne klony tonerów 100% nowych z Azji.


nalot

 

Tylko 2 rodzaje tonerów s? legalne (informacja dla Zamawiaj?cych w przetargach publicznych)
1. W ?wietle obowi?zuj?cych przepisów prawnych dotycz?cych patentów (ochrona w?asno?ci intelektualnych) tylko 2 rodzaje tonerów do drukarek s? legalne:
a) TONERY ORYGINALNE producentów drukarek (tzw. OEM)
b) TONERY REFABRYKOWANE, produkowane z wykorzystaniem zu?ytych tonerów oryginalnych OEM, z których wyselekcjonowuje si? elementy pe?nowarto?ciowe, plastikowe (g?ównie obudowy) lub elementy metalowe, wzbogacaj?c je o elementy fabrycznie nowe, jak : b?bny OPC, wa?ki, proszki, chipy, plomby.
2. Wszystkie inne rodzaje tonerów s? nielegalne, a w szczególno?ci : a) W 100% fabrycznie nowe zamienniki (klony) pochodz?ce z Azji, b?d?ce bezprawnym odwzorowaniem od podstaw tonerów oryginalnych producentów drukarek b) Tonery refabrykowane, produkowane na bazie zu?ytych, w 100% fabrycznie nowych klonów, pochodz?cych z Azji.
3. Niestety, prawie wszyscy Zamawiaj?cy ?wiadomie b?d? nie?wiadomie dopuszczaj?c do przetargów zamienniki równowa?ne, wymagaj?, aby by?y to wy??cznie tonery w 100% fabrycznie nowe, zastrzegaj? jednocze?nie ?e nie mog? to by? tonery refabrykowane z udzia?em jakichkolwiek elementów z tonerów wcze?niej u?ywanych.
4. W ten sposób prawie wszyscy Zamawiaj?cy preferuj? w przetargach nielegalne zamienniki, obok legalnych tonerów oryginalnych producentów drukarek.
5. Zamawiaj?cy uwa?aj?, ?e sam fakt, ?e zamiennik jest w 100% fabrycznie mowy, gwarantuje najwy?sz? jako??. Jednocze?nie s? przekonani, ?e tonery refabrykowane s? gorsze lub wr?cz s? niedostatecznej jako?ci.
6. To jest podstawowy b??d rozumowania wynikaj?cy z braku wiedzy.
7. Producent drukarek Lexmark wytwarza równolegle 2 rodzaje legalnych tonerów do swoich drukarek : a) oryginalne, ca?kowicie wyprodukowane z podzespo?ów fabrycznie nowych (tzw. OEM). b) refabrykowane, wyprodukowane cz??ciowo z elementów fabrycznie nowych oraz z elementów pochodz?cych z tonerów zu?ytych ( z odzysku) – tzw. rekondycyjne. Oba produkty s? najwy?szej jako?ci. Przyk?adem mog? by? tonery do drukarek Lexmark T640, produkowane przez firm? Lexmark: - OEM – nr katalogowy 64016HW - refabrykowany – nr katalogowy 64080HW (tzw. rekondycyjny) ( na naszej stronie internetowej www.toner-eurooffice.pl za??czone jest zdj?cie tonera refabrykowanego 64080HW)
8. Tonery / klony, wytworzone nielegalnie w Azji, mimo ?e s? w 100% fabrycznie nowe, nie s? ?adn? gwarancj? najwy?szej jako?ci. Cz?sto wr?cz odwrotnie.
9. Innym b??dem w rozumowaniu Zamawiaj?cych jest prze?wiadczenie, ?e tonery zamienniki pochodz?ce od producentów legitymuj?cych si? certyfikatem jako?ci ISO9001 oraz certyfikatem ?rodowiskowym ISO14001, zapewniaj? najwy?sz? jako??.
10. Prosz? przyj?? wi?c do wiadomo?ci, ?e wszyscy producenci nielegalnych, w 100% nowych zamienników z Azji legitymuj? si? certyfikatami ISO9001 oraz ISO14001, a ich produkty cz?sto nie zapewniaj? dobrej jako?ci.
11. Tkwimy wi?c w b??dnym kole, sankcjonuj?c i preferuj?c dopuszczanie w przetargach publicznych na ogólnopolsk? skal? tonery nielegalne i dyskryminuj?c tonery legalne.
12. Takiego zjawiska nie ma w ?adnych innych krajach tzw. starej Unii Europejskiej. Tam dopuszczone s? do przetargów albo legalne tonery oryginalne producentów drukarek (tzw. OEM) albo legalne tonery zamienniki (tzw. refabrykowane).
13. W jaki sposób Zamawiaj?cy mog? si? dodatkowo zabezpieczy? przed zamiennikami niskiej jako?ci? Otó? w bardzo prosty sposób. Po pierwsze ??da? referencji, wystawionych przez Zamawiaj?cych z sektora publicznego ( nie powinny by? to referencje z sektora prywatnego, aby zapobiec wystawianiu fikcyjnych referencji „kolega koledze”). Po drugie ??da? gwarancji jako?ci. Po trzecie wymaga? odpowiedzialno?ci merytorycznej i finansowej z tytu?u potencjalnych uszkodze? drukarek spowodowanych przez toner. Wszystkie w / w warunki powinny dotyczy? zarówno tonerów oryginalnych producentów drukarek jak i tonerów refabrykowanych, zgodnie z zasad? o równym traktowaniu podmiotów oferuj?cych swoje produkty w przetargach.

Na naszej stronie internetowej www.toner-eurooffice.pl znajdziecie Pa?stwo materia?y Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tonerów Refabrykowanych (ETIRA) na temat nielegalnych tonerów w postaci „Podr?cznika po klonach”. Mamy nadziej?, ?e materia?y te dotr? do jak najszerszej rzeszy Zamawiaj?cych, kszta?tuj?c od nowa ich wiedz? i ?wiadomo?? i spowoduj?, ?e SIWZ na materia?y eksploatacyjne do drukarek w Polsce przybior? now?, cywilizowan? form? i przestan? preferowa? tonery nielegalne z punktu widzenia prawa patentowego, a jednocze?nie zapewni? Zamawiaj?cym bezpiecze?stwo w?a?ciwej jako?ci produktów.

Eurooffice Globalex - Wroc?aw

 

Negatywne skutki preferowania w przetargach publicznych nielegalnych tonerów zamienników, tzw. 100% fabrycznie nowych, sprowadzanych z Azji.

1.    S? to produkty nielegalne w ?wietle obowi?zuj?cych przepisów prawa patentowego.
2.    S? to produkty nie nadaj?ce si? do ponownego wykorzystania w ramach ekologicznego odzysku do produkcji tonerów refabrykowanych.
3.    S? to produkty, które po zu?yciu nie s? odbierane przez producentów z Azji, jako odpady.
4.    S? to produkty, których miliony sztuk rocznie powi?kszaj? sk?adowisko szkodliwych odpadów plastikowych w Polsce.
5.    S? to produkty, których utylizacja jako szkodliwych odpadów poch?ania w Polsce ogromne zu?ycie energii.
6.    S? to produkty, które destabilizuj? cenowo bran?? materia?ów eksploatacyjnych w Polsce.
7.    S? to produkty, które stwarzaj? zagro?enie upadku polskich firm, zajmuj?cych si? produkcj? legalnych tonerów refabrykowanych, zapewniaj?cych ochron? miejsc pracy oraz ochron? ?rodowiska naturalnego.
8.    S? to produkty nielegalne, których u?ywanie powoduje sankcje prawne w stosunku do wszystkich uczestnicz?cych w ich obrocie handlowym – od producenta a? do u?ytkownika ko?cowego.


Eurooffice Globalex - Wroc?aw

 

Nielegalne materia?y eksploatacyjne do drukarek

 


klony


klony


klony


klony


klony


klony


klony


klony


wersja do druku .pdf

 

Odzysk jest najwa?niejszy. Tonery refabrykowane, produkowane na drodze wykorzystania pe?nowarto?ciowych tonerów zu?ytych, dopuszczone do przetargu na równi z innymi materia?ami eksploatacyjnymi. Jest to post?powanie zgodne z dyrektyw? Unii Europejskiej w sprawie prawid?owej gospodarki odpadami, gdzie pierwsze?stwo ma odzysk i ponowne u?ycie.


odzysk

LEXMARK

1. Na przyk?adzie tonera Lexmark T640 (21k) rozró?nia si? ró?ne wersje tego samego modelu, ale ró?ni?ce si? tylko nazewnictwem. Toner/kaseta jest stale ta sama, tylko system dystrybucji ró?ny.
2. T640 (21k), nr kat."64016HW" - toner "prebate/zwrotny". 3. T640 (21k), nr kat."64036HW" - toner "non prebate/nie zwrotny".
3. T640 (21k), nr kat."64036HW" - toner "rekondycyjny/refabrykowany".
Wszystkie w/w produkty s? oryginalnymi tonerami Lexmark.

Lexmark_reg-1

Lexmark_reg-2
Lexmark_reg-3

Oryginalne tonery Lexmarka wytwarzane z komponentów ca?kowicie nowych oraz powtórnie przetwarzanych (z odzysku).

11.03.2014

 

Lexmark_reg-3


Wymaganie certyfikatów ISO9001 i ISO14001 tylko dla materia?ów równowa?nych w opinii Zamawiaj?cego nie ma ?adnego uzasadnienia racjonalnegoUM_ZG-1

UM_ZG-2

HP pozwa? polskie firmy. Za patent na wk?ady atramentowe

 Tomasz Grynkiewicz, Martin Stysiak, Monika Loda 23.01.2013

hp

Tusz do drukarek ActiveJet i HP. Action (w?a?ciciel marki ActiveJet) wk?adów atramentowych naruszaj?cych prawa w?asno?ci intelektualnej HP (wyborcza.biz)

Hewlett-Packard, jeden z najwi?kszych producentów komputerów i drukarek, wzi?? na celownik polskie firmy sprzedaj?ce zamienniki wk?adów atramentowych. Z dwoma du?ymi spó?kami ju? podpisa? ugod?, a przeciwko innej firmie - Black Point SA, z?o?y? pozew. Jak wynika z komunikatu prasowego HP, spó?ka zawar?a ugody z dwoma du?ymi dystrybutorami sprz?tu - warszawskim Action SA i wroc?awsk? spó?k? AB SA. Posz?o o naruszanie patentów ameryka?skiego giganta dotycz?cych wk?adów atramentowych do drukarek.

Ugoda z HP oznacza, ?e obie firmy nie b?d? mog?y same produkowa? wk?adów do nowszych drukarek HP. W ofercie zostan? natomiast wk?ady refabrykowane. Action i AB zobowi?za?y si? do "zaprzestania sprzeda?y wk?adów atramentowych naruszaj?cych prawa w?asno?ci intelektualnej HP, zarówno na terenie Polski, jak i innych krajów, w których spó?ki te prowadz? swoj? dzia?alno??". Ponadto Action zwróci? ameryka?skiemu koncernowi cz??? kosztów zwi?zanych z procesem, AB ma za? zniszczy? wszelkie zapasy produktów, które doprowadzi?y do sporu.

[Lista spornych wk?adów na dole artyku?u]

Tanie zamienniki

- Nie dziwi? si? HP, ?e z?o?y? ten pozew, bo ró?nica w cenie jest ogromna - mówi w rozmowie z dziennikarzem serwisu Wyborcza.biz prosz?cy o anonimowo?? pracownik sklepu internetowego z tuszami. W skrajnych przypadkach oryginalny nabój kosztuje 120 z?otych a zamiennik 30.

Obie firmy sprzedawa?y w Polsce wk?ady - pod mark? ActiveJet (Action) i TB Print (AB). To tzw. zamienniki, czyli wk?ady znacznie ta?sze od oryginalnych. Zamienniki ze wzgl?du na cen? ciesz? si? du?? popularno?ci? w polskich sklepach. Przyk?ad: pierwsze z brzegu wk?ady do drukarek HP OfficeJet. Tusz firmy ActiveJet (czarny) kosztuje 41,33 z?, a oryginalny produkt HP (C5011DE) 82,55 z?. Do tego produkt firmy ActiveJet ma 40 ml pojemno?ci, a HP 26 ml.

Nie b?dzie zamienników, b?dziemy nape?nia?

- Zgodnie z poczynionymi ustaleniami zaprzestali?my sprzeda?y tych modeli. W naszej ofercie jednak, obok tych wycofanych ju? produktów, s? równie? tusze refabrykowane, cechuj?ce si? doskona?? jako?ci? - mówi nam Rafa? Ornowski, który odpowiada za mark? ActiveJet. - Dlatego u?ytkownicy, którzy do tej pory si?gali po produkty ca?kiem nowe teraz wybieraj? te drugie. Nie ma wi?c to prze?o?enia na wyniki sprzeda?y naszych produktów - przekonuje.

Notowany na warszawskiej gie?dzie Action nie informowa? o ugodzie z HP w komunikacie, bo ugoda nie ma wi?kszego wp?ywu na wyniki spó?ki.

Podobnie widz? spraw? sami pracownicy sklepów.

- Wycofanie z rynku wybranych tanich zamienników nie zmieni zasadniczo sytuacji i nie poprawi wyników producentów oryginalnych naboi - komentuje anonimowy sprzedawca naboi do drukarek- Co najwy?ej w?a?ciciele drukarek zaczn? kupowa? zestawy do samodzielnego nape?niania. One s? jeszcze ta?sze - ceny zaczynaj? si? od 10 z?otych.

Wed?ug Paw?a Polcyna ze sklepu drukuj24.pl, "HP jak i inni producenci, nie zarabiaj? na drukarkach tylko na wk?adach do nich". Okre?la to "modelelem maszynki do golenia", poniewa? po raz pierwszy zastosowa?a go firma Gillette oferuj?ca tani? maszynk? i drogi ostrza.

Wed?ug Paw?a Polcyna ze sklepu drukuj24.pl, "HP jak i inni producenci, nie zarabiaj? na drukarkach tylko na wk?adach do nich". Okre?la to "modelelem maszynki do golenia", poniewa? po raz pierwszy zastosowa?a go firma Gillette oferuj?ca tani? maszynk? i drogi ostrza.

W przypadku drukarek atramentowych cz?sto zdarza si? tak, ?e w markecie jaka? drukarka jest w promocji za np. 200 z? (w komplecie dostajemy drukark?, zasilacz i wk?ady), a same oryginalne wk?ady do tej drukarki kosztuj? razem ponad 200 z?. Wysoka cena oryginalnych wk?adów nie jest wynikiem wysokiego kosztu ich produkcji, ale przyj?tego modelu sprzeda?y, modelu, który stosuj? wszyscy producenci. Dlatego rozkwit?a bran?a zamienników.

Polcyn obrazowo opisuje rynek refabrykowanych zamienników "Na pocz?tku zamienniki wk?adów atramentowych to by?y wk?ady oryginalne, ponownie nape?niane, tzw. wk?ady refabrykowane. Takie wk?ady nie naruszaj? patentów. To tak jakby kto? kupi? u?ywany samochód, polakierowa? go na nowo i sprzeda? taniej ni? nowy. Wiele firm, tych, które nie chc? mie? problemów z patentami oferuje w?a?nie wk?ady refabrykowane."

Zaznacza przy tym, ?e ta metoda nie jest doskona?a - niezb?dnym surowcem s? zu?yte wk?ady. W dodatku nie ka?dy zu?yty wk?ad nadaje si? do ponownego u?ycia - wszystko zale?y od tego, w jakim jest stanie. Przytacza histori? sprzed kilku lat, gdy rynek zala?y chi?skie wk?ady. "tzw. 100% nowe, czyli wyprodukowane od podstaw". Powsta?o wtedy wiele nowych marek wk?adów, ale wszystkie produkowane by?y w Chinach . Wed?ug danych drukuj24.pl rynek wk?adów nowych i u?ywanych rozk?ada si? mniej wi?cej pó? na pó?. Zamienniki zdecydowanie cz??ciej kupuj? u?ytkownicy domowi, a orygina?y firmy i instytucje pa?stwowe.

Polcyn zaznacza, ?e wycofanie zamienników b?dzie mia?o niewielki wp?yw na rynek. Wed?ug niego ceny drukarek s? obecnie tak niskie, ?e nie jest problemem wymieni? drukark? na tak?, do której mo?na dosta? zamienniki. "Klienci w Polsce s? bardzo dojrzali i ?wiadomi tego, ?e przy zakupie drukarki nale?y bra? pod uwag? nie tylko cen? samego urz?dzenia, ale równie? cen? oraz wydajno?? materia?ów eksploatacyjnych. Ci, którym zale?y na tanich wydrukach b?d? szukali urz?dze?, do których dostan? dobrej jako?ci zamienniki, a takich nie brakuje."

Maciej Chmielewski z UOKiK powiedzia?, ?e jego instytucja "mo?e ingerowa? w ustalenia pomi?dzy podmiotami gospodarczymi jedynie w szczególnych, ?ci?le okre?lonych przypadkach, przede wszystkim porozumie? ograniczaj?cych konkurencj?". Urz?d stwierdza te?, ?e "ma za ma?o informacji i za wcze?nie ?eby stwierdzi? czy sprawa w ogóle le?y w naszych kompetencjach".

Na tym nie koniec - HP poinformowa?o tak?e o z?o?eniu pozwu przeciwko spó?ce Black Point SA.Ugody ze spó?kami Action i AB obejmuj? ni?ej wymienione wk?ady atramentowe:

HP 21, HP 22, HP 27, HP 28, HP 56, HP 57, HP 300, HP 301, HP 336, HP 337, HP 338, HP 339, HP 342, HP 343, HP 344, HP 350, HP 351 i HP 901.

A z wk?adów sprzedawanych poza Polsk?:

HP 300, HP 301, HP 336, HP 337, HP 338, HP 339, HP 342, HP 343, HP 344, HP 350 i HP 351


Read more:
http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,13281842,HP_pozwal_polskie_firmy__Za_patent_na_wklady_atramentowe.html#MT#ixzz2IoZqARjF 

 


Producenci tonerów oryginalnych HP, Lexmark, Samsung podejmuj? dzia?ania prawne przeciwko zamiennikom tzw. 100% new produkowanych nielegalnie w Chinach.


ETIRA-chinskie_podrabianie
Canon_patent
Samsung_chroni__klientow

 

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tonerów i Tuszy Rafabrykowanych (ETIRA) podejmuje kroki przeciwko nielegalnym, 100% Nowym Zamiennikom, ?ami?cym prawa patentowe


Tekst_1
Tekst_2
Tekst_3-1

 

Wymaganie Zamawiaj?cych, aby materia?y równowa?ne by?y w 100% nowe - oznacza wy??cznie nielegalne kopie z Chin


samsung-pismo-1
samsung-pismo-2
samsung_patenty

 

ZAMIENNIKI 100% NOWE "MADE IN CHINA" - wykorzystywane do nieuczciwej konkurencji. DO PRZEMY?LENIA W SWIZ, GDZIE PREFERUJE SI? TE MATERIA?Y, DYSKRYMINUJ?C MATERIA?Y REFABRYKOWANE, EKOLOGICZNE.

 

R
ETIRA
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tonerów Refabrykowanuch

Stycze? 2011

CZERWONY ALARM

Nowe tonery podmiotów niezaliczanych do kategorii OEM w Europie nieprawid?owo oznakowane jako refabrykowane!

W ci?gu ostatnich 18 miesi?cy zaobserwowano du?y wzrost importu do Europy nowych tonerów podmiotów niezaliczanych do kategorii OEM, zw?aszcza z Azji Po?udniowo-Wschodniej. Chocia? s? to ca?kowicie nowe produkty, niektóre z nich oznakowane s? (niezgodnie z prawem!) jako "refabrykowane", "przywrócone do ponownego u?ytku" lub w podobny sposób. Produkty te równie? cz?sto naruszaj? patenty w zakresie wzornictwa lub funkcjonalno?ci nale??ce do producentów drukarek (OEM), co sprawia, ?e ich refabrykowanie jest nielegalne. Nie mo?na ponadto znale?? dla tych produktów ?adnych zastosowa? po ich zu?yciu, co oznacza, ?e b?d? one po prostu sk?adowane jako odpady lub spalane, zanieczyszczaj?c ?rodowisko naturalne w Europie.

Niezgodne z prawem stwierdzenia dotycz?ce produktu wprowadzaj? w b??d klienta, który mylnie s?dzi, ?e kupuje przyjazny dla ?rodowiska toner.

Niezgodne z prawd? oznakowanie oraz niezgodna z prawd? reklama stanowi? przest?pstwo we wszystkich pa?stwach europejskich. W zwi?zku z tym wprowadzanie takiego produktu do obrotu podlega ?ciganiu oraz zagro?one jest kar? pozbawienia wolno?ci i wysokimi grzywnami.

Zagro?enie ?ciganiem mo?e utrzymywa? si? przez d?ugi okres: puste pojemniki po nowych tonerach bywaj? zbierane w ramach ci?g?ego programu zbierania pustych tonerów, za? eksperci s? nadal w stanie stwierdzi?, czy chodzi o nowy modu? czy produkt pochodz?cy z recyklingu. W zwi?zku z tym przep?yw takich dóbr mo?e by? ?ledzony przez wiele lat.
A zatem, je?eli sprzedaj? Pa?stwo nowy toner, za? pusty pojemnik pojawia si? po 2 latach w ramach zbiórki pustych tonerów, nadal grozi Pa?stwu odpowiedzialno?? karna!!

Ponadto, na mocy krajowych i unijnych przepisów dotycz?cych nieuczciwej konkurencji, osoba sprzedaj?ca te produkty zobowi?zana jest do zap?aty odszkodowania na rzecz swoich konkurentów. Bran?a, reprezentowana przez ETIRA, stale inwestuje w produkcj? refabrykowanych tonerów z tonerów zu?ytych. Ponosimy straty finansowe, je?eli inne firmy sprzedaj? nieprawdziwie oznakowane podobne produkty, wykorzystuj?c "mark?" refabrykacji bez wykonania odpowiedniej pracy lub zapewnienia korzy?ci w postaci zmniejszonej emisji CO2 do atmosfery. W takich sytuacjach b?dziemy dochodzi? odszkodowania z tytu?u poniesionych strat.

Produkty te naruszaj? równie? cz?sto szereg patentów mi?dzynarodowych nale??cych do producentów drukarek (OEM). Przepisy prawa uznaj? refabrykowanie zu?ytego tonera za "dopuszczaln? napraw?", przy czym zwyk?e kopiowanie modelu tonera i tworzenie takiego samego nowego produktu za takowe uwa?ane ju? nie jest.

Gdy producent OEM dowie si? o tym naruszeniu patentu, wytoczy powództwo i b?dzie dochodzi? odszkodowania od wszystkich podmiotów wprowadzaj?cych te produkty do obrotu. Wskazuj? na to liczne niedawne orzeczenia s?dowe, na mocy których producentom OEM uda?o si? doprowadzi? do wstrzymania obrotu naruszaj?cymi patenty tonerami w Niemczech, Hiszpanii, itd.
Czasami dostawca twierdzi, ?e jego produkt "nie podlega patentowi". Twierdzenie takie jest zazwyczaj nieprawdziwe. Prawie wszystkie tonery producentów OEM posiadaj? jeden lub wi?cej patentów i jest niemal niemo?liwe zaprojektowanie tonerów z ich obej?ciem. W zwi?zku z tym zalecamy du?? ostro?no?? w formu?owaniu twierdze? dotycz?cych tzw. nowych tonerów "niepodlegaj?cych patentowi".

Mit nr 1: Mnie nie grozi odpowiedzialno?? karna, odpowiedzialny jest wy??cznie mój dostawca .
NIEPRAWDA!! Odpowiedzialno?? ta grozi równie? Pa?stwu. Ka?demu kto importuje, rozprowadza, zajmuje si?, wprowadza do obrotu, posiada, itd. te produkty grozi odpowiedzialno?? karna oraz konieczno?? zap?aty wysokich odszkodowa?. Tak?e i Pa?stwu!

Mit nr 2: Upiek?o mi si? tym razem, wi?c nic mi ju? nie grozi .
To te? nieprawda! Zagro?enie ?ciganiem mo?e utrzymywa? si? przez d?ugi okres: puste pojemniki po nowych tonerach bywaj? zbierane w ramach ci?g?ego programu zbierania pustych tonerów, za? eksperci s? nadal w stanie stwierdzi?, czy chodzi o nowy modu? czy produkt pochodz?cy z recyklingu. W zwi?zku z tym przep?yw takich dóbr mo?e by? ?ledzony przez wiele lat.
A zatem, je?eli sprzedaj? Pa?stwo nowy toner, za? pusty pojemnik pojawia si? po 2 latach w ramach zbiórki pustych tonerów, nadal grozi Pa?stwu odpowiedzialno?? karna!!

 


Dlaczego nie wolno wymaga? wy??cznie materia?ów oryginalnych producentów sprz?tu, nawet w okresie gwarancji


uzp_czajkowski1 
uzp_czajkowski2
uzp_czajkowski3
uzp_czajkowski4
uzp_czajkowski5


Wymaganie zgody producentów drukarek na stosowanie materia?ów równowa?nych jest niewykonalne i niezgodne z zasad? uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów.


Lexmar_niedaje-zaswiadczen
 HP_niedajezaswiadczen

 


Wymaganie, aby dla materia?ów równowa?nych przedstawia? certyfikaty jako?ci, wystawione przez zewn?trzne, niezale?ne, uprawnione do kontroli jako?ci podmioty, jest niezgodne z zasad? równego traktowania oferentów. Tego typu wymogów nie stawia si? materia?om oryginalnym. Producenci materia?ów oryginalnych sk?adaj? producenckie deklaracje jako?ci.


PKN-1
PKN-2
wolf-1
wolf-2
wolf-3

 


Ministerstwo ?rodowiska popiera refabrykowanie tonerów jako zgodne z przepisami Unii Europejskiej o zagospodarowaniu odpadów poprzez odzysk i recycling. 99% ?wiatowej produkcji kompatybilnych materia?ów równowa?nych wytwarzanych jest z selektywnym wykorzystaniem pe?nowarto?ciowych cz??ci z odzysku,szczególnie plastykowych obudów.


ms1
ms2

 


Zamawiaj?cy akceptuje materia?y eksploatacyjne wyprodukowane w Polsce, wytworzone w zgodzie z regu?ami ochrony ?rodowiska, w których w fazie produkcji wykorzystuje si? komponenty z odzysku i recyklingu.


 bydgoszcz

Inf1
Inf2
20100810165131-1
20100810165131-2

20110311162358247_0001lodz

 


Zamawiaj?cy powinien respektowa? w SIWZ zasady równo?ci wobec potencjalnych oferentów. Nie powinien stawia? innych wymaga? materia?om równowa?nym a innych materia?om oryginalnym. Np. od dostawców "oryginalnych" nie wymaga? certyfikatów jako?ci ISO/IEC19752 wystawionych przez uprawniony, zewn?trzny podmiot kontrolny, a od dostawców "równowa?nych" tego wymaga?.


uczciwa__konkurencja-1
uczciwa__konkurencja2
uczciwa__konkurencja3
20110315154714206_a-1
20110315154714206_a-2


Interpretacja prawna produktu "fabrycznie nowego"


opinia_01 opinia_01 opinia_02 opinia_03 opinia_04 opinia_05 opinia_06 opinia_07 opinia_08 opinia_09 opinia_10 opinia_11 opinia_12 opinia_13 opinia_14


NIESOLIDNI WYKONAWCY B?D? ELIMINOWANI Z POST?POWA? O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

wykonawcy_01 wykonawcy_02

100% NOWE MATERIA?Y EKSPLOATACYJNE DO DRUKAREK Z AZJI OSKAR?ONE 0 NARUSZENIE PATENTÓW HP

 

Tekst_3-1

Angielski producent tonerów refabrykowanych wp?ywa na parlament w sprawie preferowaniaekologicznych tonerów refabrykowanych w miejsce nielegalnych, antyekologicznych tonerów - zamienników, produkowanych w Chinach.

 

 

PBTI krytykuje lokalne rady samorz?dowe za kupowanie ta?szych wyrobów z Azji 28 pa?dziernika 2011 r.

foto-man

William Fox, Dyrektor Zarz?dzaj?cy PBTI

Angielska firma dzia?aj?ca w bran?y refabrykowanej wyrazi?a swoje rozczarowanie postaw? rad samorz?dowych w hrabstwie Somerset, wyra?aj?c? si? brakiem wsparcia lokalnego biznesu i kupowaniem tanich materia?ów eksploatacyjnych z Azji. 
Firma, której siedziba znajduje si? w Haydon niedaleko Wells, miasta w hrabstwie Somerset, poinformowa?a serwis  o swoim rozczarowaniu postaw? dwóch spo?ród trzech lokalnych rad samorz?dowych zapytanych o korzystanie z materia?ów eksploatacyjnych, a w szczególno?ci ich brakiem wsparcia dla lokalnego biznesu.
William Fox, Dyrektor Zarz?dzaj?cy PBTI, zapyta? trzy wspomniane wy?ej rady o ich ?ród?o zaopatrzenia w tusze, stwierdzaj?c, ?e tylko jedna z nich by?aby otwarta na korzystanie z wyrobów firmy.
– Najlepsz? odpowied? uzyska?em od Rady Okr?gu Sedgmoor, która okaza?a si? bardzo otwarta na zapoznanie si? z nasz? ofert?. Rada Hrabstwa Somerset kupuje wy??cznie oryginalne tusze, przedk?adaj?c je nad tusze refabrykowane, co jest o wiele dro?szym rozwi?zaniem, natomiast ze strony Rady Okr?gu Mendip mieli?my do czynienia z bardzo ma?ym odzewem – doda?.
– Jest bardzo niefortunne, ?e, maj?c w bliskim s?siedztwie lokaln? firm?, instytucje te nie okazuj? jej wi?cej wsparcia, zw?aszcza bior?c pod uwag? utrat? miejsc pracy w przemy?le w Wells. Spodziewaliby?my wsparcia dla miejscowych przedsi?biorstw ze strony instytucji lokalnych, w zwi?zku z faktem, ?e ka?de 5 000 sprzedanych przez nas tuszy oznacza kolejne 10 nowych miejsc pracy dla Wells.
Deputowana do Izby Gmin z miejscowego okr?gu wyborczego „nie widzi powodu”, dla którego nale?a?oby ignorowa? lokalne firmy
Poirytowanie PBTI zyska?o poparcie miejscowej deputowanej, pani Tessy Munt, po tym jak zosta?a ona po zak?adzie produkcyjnym firmy. Munt spotka?a si? pó?niej z ministrem Kancelarii Rz?du Francisem Maude, celem omódepwienia polityki zakupowej Parlamentu brytyjskiego. Planuje ona równie? wystosowa? do pozosta?ych dwóch rad pisma, w których postara si? przekona? je do zmiany polityk zakupowych i nabywania wi?kszej ilo?ci wyrobów ekologicznych.
– Drukowanie i powielanie dokonywane w urz?dach lokalnych, jednostkach rz?dowych oraz przez urz?dników pa?stwowych i publicznych op?acane jest z naszych podatków. Mo?emy wobec tego oczekiwa? co najmniej tego, ?e w sytuacjach, gdy

foto-woman

 

Tessa Munt, cz?onek Izby Gmin dla Wells, w hrabstwie Somerset

 

Ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa – takie jak PBTI – s? w stanie sprosta? wymogom dotycz?cym jako?ci, ilo?ci i ceny, nale?y im przyzna? status preferowanego dostawcy – o?wiadczy?a Munt.
– Nie widz? powodu, dla którego nasze w?adze lokalne i urz?dnicy rz?dowi nie mogliby zmodyfikowa? swoich polityk zakupowych w kierunku kupowania produktów „ekologicznych”, redukowania odpadów i korzystania z lokalnych rynków.


Polskie tonery reprodukowane konta chi?skie zamienniki

ulotka1

Nad??amy za Twoimi potrzebami

ulotka2

Dokonali?my tego

info


DO ZAMAWIAJ?CYCH MATERIA?Y EKSPLOATACYJNE DO DRUKAREK

 

Rutynowe opisy przedmiotów zamówienia dopuszczaj? obok materia?ów oryginalnych producentów sprz?tu, równie? materia?y równowa?ne (jest to zgodne z ustaw?). Jednak bardzo cz?sto materia?y równowa?ne obwarowane s? dodatkowym warunkiem, ?e musz? by? ca?kowicie nowe, wyprodukowane bez udzia?u pe?nowarto?ciowych elementów z odzysku. Eliminuje to polskie materia?y równowa?ne, reprodukowane, a preferuje materia?y nowe , produkowane nielegalnie w Chinach (tzw. klony), z pogwa?ceniem praw patentowych. Producenci materia?ów oryginalnych (Lexmark, Samsung, HP) podejmuj? zdecydowane kroki prawne przeciwko materia?om równowa?nym 100% nowym (tzw. klonom) produkowanym nielegalnie w Chinach. Informacje na ten temat znajdziecie w opublikowanych na Forum materia?ach informacyjnych oraz na naszej stronie www.toner-eurooffice.pl.

 

Zwracamy uwag?, ?e producenci materia?ów oryginalnych kieruj? swoje sankcje nie tyle do producentów w Chinach, ale bezpo?rednio do dystrybutorów, hurtowników oraz u?ytkowników, traktuj?c ich jako podmioty przy??czaj?ce si? do obrotu nielegalnymi towarami. Dlatego te? np. w przetargach w Niemczech dopuszcza si? materia?y równowa?ne wy??cznie reprodukowane, wytworzone z elementów nowych lub pe?nowarto?ciowych elementów z odzysku, co akceptowane jest przez producentów materia?ów oryginalnych. Taki SIWZ (wzorcowy) opracowa? np. Urz?d Zamówie? Publicznych, którego tre?? jest dost?pna zarówno na Forum jak i na naszej stronie www.toner-eurooffice.pl. Materia?y równowa?ne ca?kowicie nowe, które pochodz? wy??cznie z nielegalnej produkcji z Chin, s? w przetargach ZABRONIONE.

W konkluzji: Wymaganie w SIWZ materia?ów równowa?nych wy??cznie w wersji 100% nowej równa si? wskazywaniu na produkty chi?skie, które s? nielegalne z punktu widzenia praw patentowych.


Czy Zamawiaj?cy powinni wymaga? od Wykonawców certyfikatu ISO9001:2000, który nie jest norm? obligatoryjn?, a dotyczy ogólnej organizacji przedsiebiorstwa/instytucji i nie ma bezpo?redniego zwi?zku z systemem technologicznej kontroli jako?ci


ISO9001

ISO9001a


Nie respektowanie przez Zamawiaj?cych elementarnej zasady równego 
traktowania oferentów - powszechne zjawisko w post?powaniach na dostawy 
materia?ów eksploatacyjnych do drukarek.

 

Równe traktowania oferentów oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji to pryncypia w przepisach Ustawy o Zamówieniach Publicznych. W bran?y materia?ów eksploatacyjnych do drukarek jest to nagminne ?amane na etapie opracowania SIWZ. Zamawiaj?cy stawiaj? inne wymagania (?agodniejsze) dla materia?ów oryginalnych i inne (surowsze) dla materia?ów równowa?nych. Oto powtarzaj?ce si? przypadki, bezkrytycznie powielane w SIWZ:

1. Je?eli materia? równowa?ny spowoduje usterk? drukarki, dostawca ma obowi?zek pokrycia kosztów jej naprawy, w oparciu o preliminarz kosztów autoryzowanego serwisu.
2. W przypadku analogicznym, dotycz?cym materia?ów oryginalnych, nie ma na ten temat ani s?owa. Uszkodzenie drukarki przez materia? oryginalny pozostaje bez konsekwencji.
3. W przypadku materia?ów równowa?nych oferent ma obowi?zek przedstawienia raportów z testów, oddzielnie dla ka?dego produktu, wg norm wydajno?ciowych ISO 19752, ISO 19758, ISO24711. Je?eli w SIWZ wyst?puje np 200 pozycji asortymentowych to raporty z testów zawieraj? ~200 stron (ksi??ka).
4. W przypadku materia?ów oryginalnych nigdy takiego warunku si? nie stawia, mimo, ?e w/w normy dotycz? równie? materia?ów oryginalnych. SIWZ o tym milczy.
5. Je?eli Zamawiaj?cy stwierdzi z?? jako?? materia?ów równowa?nych, to oferent ma obowi?zek wymiany produktu na dobrej jako?ci w ci?gu 48 godzin lub dostarczenie w tej samej cenie materia?u oryginalnego (ogólne procedury i terminy dotycz?ce reklamacji s? bez znaczenia dla zamawiaj?cego).
6. Je?eli analogiczna sytuacja dotyczy materia?u oryginalnego, SIWZ nie stawia ?adnych warunków (po prostu materia? oryginalny mo?e okaza? si? wadliwy, ale bez konsekwencji).
7. W przypadku materia?ów równowa?nych oferent ma obowi?zek przedstawienia certyfikatów ISO 9001 (zarz?dzanie przedsi?biorstwem), ISO 14001 (przestrzeganie zasad ochrony ?rodowiska) i CE (bezpiecze?stwo elektryczne)
8. W przypadku materia?ów oryginalnych SIWZ takiego warunku nie stawia.
9. W procesie produkcji materia?ów równowa?nych zabronione jest korzystanie z pe?nowarto?ciowych cz??ci z recyklingu i odzysku (?adna ?rubka, blaszka, plastik nie ma prawa by? ponownie wykorzystana, mimo ?e nie ma wp?ywu to na jako?? wydruków)
10. Firmy OEM (Lexmark, Canon, HP) oficjalnie informuj?, ?e do produkcji nowych tonerów wykorzystywane s? pe?nowarto?ciowe cz??ci pochodz?ce z selektywnego recyklingu i odzysku.
(FIRMA LEXMARK PRZYZNAJE ?E JEST NAJWI?KSZYM REFABRYKATOREM TONERÓW NA ?WIECIE). A wi?c, w materia?ach oryginalnych mog? by? wykorzystywane cz??ci z odzysku, w równowa?nych nie !!!

Przyk?adów mo?na mno?y? o wiele wi?cej. Wszelkie argumentacje kierowane do Zamawiaj?cego odbijaj? si? jak od ?ciany. Nie do??, ?e sama Ustawa o Zamówieniach Publicznych jest wci?? niedoskona?a, to jeszcze jej niedoskona?o?? pot?guj? sami Zamawiaj?cy.

Dane firmy

EUROOFFICE GLOBALEX 
ul. Grunwaldzka 42 lok.1B 
50-356 Wroc?aw
tel.71 328 44 64
tel./fax 71 328 15 15
tel. kom. 515 072 620
tel. kom. 609 505 806

toner-eurooffice@wp.pl

Wersje j?zykowe

gb-128x86ru-128x86

 • triumph_adler.png
 • utax.png
 • kyocera.png
 • xerox.png
 • minolta.png
 • ricoh.png
 • sharp.png
 • canon.png
 • oki.png
 • ibm.png
 • samsung.png
 • lexmark.png
 • de-lux.png
 • hp.png
 • delux.png
 • dell.png
 • panasonic.png
 • epson.png
 • brother.png

Logotypy materia?ów oryginalnych u?yto wy??cznie w celu identyfikacji rodzaju produktów