Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Eurooffice Globalex, widniej?cy pod adresem internetowym www.toner-eurooffice.pl, jest w?asno?ci? firmy Piotr Mik?asz Eurooffice Globalex, NIP: 8981326744, REGON: 931177700 siedzib? przy: ul. Grunwaldzkiej 42 lok. 1B, 50-356 Wroc?aw.

1.2. Adres korespondencyjny firmy:

Piotr Mik?asz Eurooffice Globalex

ul. Grunwaldzka 42 lok 1B

50-356 Wroc?aw

1.3. Cennik umieszczony na stronie internetowej ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w my?l Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

1.4. Mimo do?o?enia wszelkich stara? nie gwarantujemy, ?e publikowane - informacje nie zawieraj? uchybie? lub b??dów, które nie mog? jednak by? podstaw? do dochodzenia roszcze?. Uchybienia i b??dy b?d? korygowane po powzi?ciu przez sklep internetowy informacji o uchybieniu lub b??dzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajduj?cych si? na stronie internetowej, nale?y skontaktowa? si? ze sklepem internetowym.

1.5. Wi???ca dla stron transakcji jest cena widniej?ca przy produkcie w momencie z?o?enia zamówienia przez Klienta, je?eli zosta?a nast?pnie potwierdzona przez sklep internetowy.

1.6. Klientami sklepu internetowego mog? by? osoby fizyczne i osoby prawne zdolne do zawierania wi???cych umów zgodnie z przepisami prawa. Poprzez z?o?enie zamówienia osoby te o?wiadczaj?, ?e posiadaj? uprawnienia do zawarcia wa?nej umowy. Osoby fizyczne i osoby prawne nie spe?niaj?ce tych warunków, ponosz? pe?n? odpowiedzialno?? wobec sklepu internetowego za szkody wyrz?dzone ich dzia?aniem.

1.7. W przypadku z?o?enia zamówienia przekraczaj?cego kwot? 2000 PLN Eurooffice Globalex zastrzega sobie mo?liwo?? ograniczenia sposobu p?atno?ci do przedp?aty ca?o?ci lub cz??ci warto?ci zamówienia.

1.8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajduj?cych si? w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwo?ywania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

§2. Sk?adanie zamówie?

2.1. Na stronie internetowej www.toner-eurooffice.pl widniej? zarówno ceny netto i brutto (zawieraj?ce podatek VAT), informacja o tym, ?e jest to cena netto lub brutto jest opisana na ka?dej z podstron.

2.2. Zamówienia przyjmujemy od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8.00-17.00 za po?rednictwem sklepu internetowego lub poczty elektronicznej. Z?o?enie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacj? niniejszego Regulaminu i wyra?eniem zgody na porozumiewanie si? i zawieranie umowy za pomoc? ?rodków porozumiewania si? na odleg?o??.

2.3. Za z?o?one zamówienie uwa?a si? zamówienie potwierdzone przez Klienta drog? elektroniczn? w przeci?gu 48 godzin od chwili jego wys?ania.

2.3.1 O z?o?eniu zamówienia, po uprzednim wyborze przez Klienta formy p?atno?ci, Klient zostaje poinformowany przez sklep poprzez e-mail. O przyj?ciu zamówienia do realizacji sklep informuje Klienta za pomoc? ?rodków porozumiewania si? na odleg?o??.

2.3.2 Za prawid?owo z?o?one zamówienie uwa?a si? takie, w którym Klient poda? w?ród swoich danych osobowych numeru telefonu, umo?liwiaj?cy naszym pracownikom weryfikacj? z?o?onego zamówienia oraz adres dostawy.

2.4. W przypadku sk?adania zamówienia na towar, którego nie ma na magazynie g?ównym, wymagana jest wp?ata zaliczki w wysoko?ci 40% warto?ci ca?ego zamówienia. Sklep przyst?pi do realizacji zamówienia po wp?aceniu zaliczki. Je?li Klient w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu, zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy tytu?em kary umownej. Kara umowna nie wy??cza prawa dochodzenia odszkodowania w cz??ci przenosz?cej wysoko?? zastrze?onej kary umownej. ,,Prawo do rezygnacji z zamówienia nie przys?uguje podmiotom, które nie dzia?aj? jako konsument''.

2.5. Zamówienia na towary o ró?nym czasie realizacji, wysy?ane s? po skompletowaniu ca?o?ci, tzn. po dostarczeniu do magazynu g?ównego ostatniego zamawianego produktu, chyba ?e dostawa zostanie uzgodniona z pracownikiem Eurooffice Globalex w sposób indywidualny.

2.6. W przypadku sk?adania tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar, którego aktualnie nie ma na magazynie g?ównym lub wychodz?cy poza standardow? ofert? sklepu Eurooffice Globalex, wymagana jest wp?ata zaliczki w wysoko?ci 40% warto?ci ca?ego zamówienia. Zaliczka wp?acona na poczet rozpocz?tego zamówienia, w ?adnej sytuacji nie podlega zwrotowi.

2.7. Na podstawie artyku?u 589 Kodeksu Cywilnego towar jest w?asno?ci? sprzedaj?cego do momentu zap?aty przez kupuj?cego ca?o?ci ceny.

§3. Terminy realizacji

3.1. Produkty dost?pne na magazynie

Wysy?k? towaru realizujemy w przeci?gu 4 dni roboczych od daty zaksi?gowania przelewu na koncie firmy Eurooffice Globalex Sp. z o.o. (dane do przelewu w §5.1) w przypadku gdy towar jest dost?pny na magazynie g?ównym.

3.2. Produkty na zamówienie niedost?pne na magazynie

Je?eli sprowadzenie zamówionego przez Pa?stwa asortymentu wymaga d?u?szego czasu, sprzedawca jest zobowi?zany poinformowa? o terminie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy towar w danym momencie nie jest dost?pny, okres oczekiwania mo?e wynie?? do 4 tygodni w zale?no?ci od zamówionego asortymentu. Termin realizacji nale?y konsultowa? przed zakupem. Towary na specjalne zamówienie, nie podlegaj? wymianie i zwrotom.

3.3. Dostawa

Dzie? wysy?ki towaru z naszego magazynu, uznaje si? dzie? realizacji przez nas zamówienia. Paczki wys?ane przez nas nie s? dostarczane w soboty, niedziele i ?wi?ta. Zamówione produkty w zale?no?ci od Pa?stwa ?yczenia oraz specyfikacji produktu, dostarczamy za po?rednictwem: firm kurierskich, zewn?trznych firm transportowych oraz w?asnym ?rodkiem transportu.

3.4. W uzasadnionych przypadkach sklep mo?e odmówi? realizacji potwierdzonego zamówienia.

§ 4. Koszt i warunki wysy?ki

4.1. Op?ata za przesy?k? zale?na jest od warto?ci zamowienia i wybranej formy p?atno?ci oraz cennika firm kurierskich, zewn?trznych firm transportowych. W przypadku gdy transport wykonywany jest w?asnym ?rodkiem transportu sklepu, koszt wysy?ki zostanie ustalony pomi?dzy stronami transakcji.

4.2. Koszty transportu i wysy?ki ponosi Klient.

4.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialno?ci za niedostarczenie towaru czy zw?ok? w dostarczeniu towaru spowodowan? przez firmy kurierskie lub zewn?trzne firmy transportowe.

4.4. Dor?czenie towaru nast?puje wy??cznie na terenie Polski. Na ?yczenie Klienta mo?emy wys?a? towar za granic?, jednak koszt transportu jest wtedy ustalany indywidualnie.

§ 5. Formy p?atno?ci

5.1. Przelew - reguluj? Pa?stwo nale?n? kwot? przelewem na nasz rachunek bankowy. Towar jest wys?any po wp?ywie ?rodków na nasze konto.

PKO Bank Polski S.A.

84 1020 5226 0000 6202 0268 0809

Piotr Mik?asz Eurooffice Globalex

ul. Grunwaldzka 42 lok 1B

50-356 Wroc?aw

5.2. P?atno?? za pobraniem - p?atno?? u kuriera/kierowcy w momencie dostawy przesy?ki.

§6. Reklamacje i zwroty

6.1. Konsumentowi nie przys?uguje Gwarancja oraz prawo odst?pienia od umowy w ?wietle ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny, gdy produkt dotkni?ty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewn?trznego.

Zgodnie z art. 545 § 2.Kodeksu Cywilnego, kupuj?cy ma obowi?zek sprawdzi? stan przesy?ki przy dostawie, w obecno?ci kuriera. Sprawdzenie przesy?ki przy odbiorze jest niezb?dnym warunkiem uwzgl?dnienia ewentualnych roszcze? Klienta z tytu?u uszkodzenia przesy?ki, czy braków w przesy?ce. Nawet, je?li paczka zosta?a dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, nale?y sprawdzi? czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewn?trz ubytków lub uszkodzenia.

W przypadku, gdy podczas sprawdzenia oka?e si?, ?e towar jest uszkodzony lub brakuje jakiego? elementu, nale?y w obecno?ci kuriera sporz?dzi? protokó? szkody oraz w ten sam dzie? skontaktowa? si? ze sprzedawc?.

6.2. Reklamacj? towaru do sprzedawcy nale?y sk?ada? w formie pisemnej lub mailowej.

Podstaw? do sk?adania reklamacji na towar wysy?any firm? kuriersk? jest protokó? szkody. Podpisany protokó? szkody wraz z dokumentacj? fotograficzn? szkody, nale?y przes?a? do nas poczt? lub przes?a? skany na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

6.3. Produkty z naszej oferty posiadaj? gwarancj? producenta, importera lub sprzedawcy na okres 12 miesi?cy od daty zakupu.

6.4. W przypadku odes?ania towaru prosimy o do??czenie orygina?u faktury wraz z wype?nionym formularzem reklamacyjnym dost?pnym w dziale „Regulamin". Dostarczenie towaru do siedziby Eurooffice Globalex, gdzie rozpatrywana jest reklamacja, odbywa si? na koszt Klienta. Sklep ma 14 dni roboczych, od momentu otrzymania przesy?ki z reklamowanym asortymentem, na rozpatrzenie reklamacji. W tym okresie sklep Eurooffice Globalex ma obowi?zek udzieli? Klientowi informacji na temat rozpatrzenia reklamacji oraz o ewentualnej naprawie gwarancyjnej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, firma Eurooffice Globalex zastrzega sobie prawo do terminu przywrócenia towaru do stanu sprzed uszkodzenia do max. 4 tygodni z racji charakterystyki sprowadzanego towaru.

6.5 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty zwi?zane z reklamacj? (tj. transport do siedziby Eurooffice Globalex, koszty korespondencji i ewentualnych kosztów konsultacji prawnych), pokrywa Klient.

6.6. Zgodnie z Ustaw? z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odst?pienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikaj?cych z przepisów dotycz?cych zawierania umów na odleg?o??.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyj?ty tylko i wy??cznie wtedy, gdy b?dzie odes?any w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletn? jego zawarto?ci?, a sam produkt i akcesoria b?d? nieuszkodzone oraz nie b?d? nosi?y jakichkolwiek ?ladów u?ytkowania.

Podstaw? do zwrotu towaru jest przedstawienie dowodu zakupu, paragonu lub faktury VAT. W przypadku ch?ci skorzystania z wy?ej okre?lonego prawa zwrotu, nale?y poinformowa? o tym fakcie sprzedawc?, nast?pnie odes?a? towar wraz z dokumentem zakupu na w?asny koszt na adres sklepu. Do przesy?ki zwrotnej nale?y do??czy? pisemne o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy oraz numer konta na jaki sklep ma dokona? przelewu. Sklep w ci?gu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Je?eli towar spe?nia w/w wymagania sklep dokonuje zwrotu pieni?dzy na konto bankowe Klienta. W przypadku zwrotu towaru zostanie wystawiona i wys?ana do Klienta faktura koryguj?ca. Zwrot pieni?dzy nast?puj? po dostarczeniu podpisanej faktury koryguj?cej.

Zwrotom nie podlegaj? produkty sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta.

Zwrotu nie dokonuje si? na konto bankowe inne, ni? konto z którego dokonywana by?a p?atno??, za wyj?tkiem pisemnego o?wiadczenia z podanym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

6.7. Pieni?dze zwracane s? tylko za towar, nie za koszty przesy?ek. Obs?uga sklepu nie przyjmuje przesy?ek wysy?anych za pobraniem.

6.8. Przy wymianie towaru na inny model, ewentualne ró?nice w cenie zostan? uwzgl?dnione. Koszty wymiany towaru pokrywa Klient.

6.9. Wymiana towaru mo?liwa jest po uprzednim skontaktowaniu si? z Eurooffice Globalex.

6.10. Postanowie? Regulaminu punkt 6.1. zdanie pierwsze, 6.4. od zdanie trzecie, do 6.6. nie stosuje si? do obrotu pomi?dzy profesjonalistami (nie konsumentami). W tym przypadku zastosowanie maj? odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7. Zgodno?? towaru z ofert?

7.1. Zespó? sklepu Eurooffice Globalex dok?ada wszelkich stara?, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów by?y zgodne z rzeczywisto?ci?. Nie ponosimy jednak odpowiedzialno?ci za b??dne podanie parametrów i w?a?ciwo?ci towaru lub nag?? ich zmian? przez jego producenta. Niemniej, w ka?dym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu z?o?enia przez Konsumenta zamówienia nie pokrywa?yby si? z rzeczywisto?ci?, w ci?gu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odst?pienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odst?pieniu od umowy zawartej na odleg?o??.

§8. Dane osobowe Klientów

8.1. Szanowni Pa?stwo zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, ?e dane osobowe naszych Klientów s? przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane s? wy??cznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej dzia?alno?ci gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych okre?lonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

8.2. Regulamin okre?la zasady zakupów w sklepie Eurooffice Globalex. Rejestracja w naszym sklepie oraz z?o?enie zamówienia jest równoznaczne ze zgod? na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Dane firmy

EUROOFFICE GLOBALEX 
ul. Grunwaldzka 42 lok.1B 
50-356 Wroc?aw
tel.71 328 44 64
tel./fax 71 328 15 15
tel. kom. 515 072 620
tel. kom. 609 505 806

toner-eurooffice@wp.pl

Wersje j?zykowe

gb-128x86ru-128x86

 • sharp.png
 • utax.png
 • epson.png
 • ricoh.png
 • hp.png
 • triumph_adler.png
 • kyocera.png
 • brother.png
 • panasonic.png
 • minolta.png
 • dell.png
 • xerox.png
 • lexmark.png
 • canon.png
 • delux.png
 • de-lux.png
 • oki.png
 • ibm.png
 • samsung.png

Logotypy materia?ów oryginalnych u?yto wy??cznie w celu identyfikacji rodzaju produktów